Vakken 2e en 3e trimester

Vakken 2e en 3e trimester

Tweede trimester

Statistiek

Hoofddoelstelling van dit vak is dat de studenten inzicht krijgen in de grondslagen van het statistisch denken, daarbij kennis verwerven van elementaire begrippen en beginselen uit de beschrijvende en inferentiële statistiek als ook van elementaire kansrekeningsregels, en deze kennis vaardig leren gebruiken in toepassingssituaties. Tot de inhoud van het vak behoren: beschrijvende statistiek; kengetallen; verschillende kansbegrippen; elementaire waarschijnlijkheidsrekening (incl. de regel van Bayes); discrete verdelingen (binomiaal, Poisson, e.d.); continue verdelingen (normaal, chi-kwadraat, t-verdeling, e.d.); steekproeffuncties en hun betekenis; elementaire (univariate) statistische analysemethoden (schatten van parameters, toetsen van hypothesen, e.d.); Bayesiaanse beslissingstheorie.

Primaire Processen

Dit vak is globaal verdeeld in drie onderwerpen (procesontwerp, planning en prestatie-analyse) die tezamen het brede scala bestrijken van aspecten met betrekking tot het management van de primaire processen. De primaire processen van een onderneming worden gevormd door die activiteiten die direct leiden tot de voortbrenging van producten en diensten.

Besliskunde

De structuur van beslissingsondersteuning en de rol van modelontwikkeling daarin komen aan bod aan de hand van drie thema’s.

1. Beslissen en organisaties

2. Beslissen en onzekerheid

3. Beslissen en complexiteit

Verschillende typen modellen passeren de revue, die veel in de praktijk gebruikt worden voor bijvoorbeeld productieplanning, het bepalen van de waarde van voorspellingen, het beladen van maritieme containers en het simuleren van een documentenstroom door een ambtelijke organisatie.

Strategisch bedrijfsplan (trimester 2 & 3)

Voor dit vak schrijven studenten in teams een bedrijfsplan voor een echte onderneming. De hele onderneming wordt onder de loep genomen en sterke en zwakke punten worden in kaart gebracht. De teams brengen uiteindelijk een advies uit. Jaarlijks strijden de beste teams om de Strategic Business Plan Award.

Derde Trimester

Macro-economische en institutionele context

De cursus combineert algemene inzichten op het gebied van de werking van economische instituties met specifieke inzichten op het terrein van internationale financiële instituties. Studenten dienen inzicht te verkrijgen in de discussie op het terrein van de vormgeving van instituties als effectieve omgeving voor ondernemingen, zowel op korte als op langere termijn.

Marktcontext

In hun professionele leven moeten managers hun besluitvorming aanpassen aan de verschillende kenmerken van de markten waarin ze actief zijn. Bijgevolg is begrijpen hoe ondernemingen en markten zich gedragen – en hoe deze elkaar beïnvloeden – een belangrijke managementvaardigheid. Het hoofddoel van het vak Marktcontext is studenten helpen met het leren begrijpen van (1) basistheorieën, principes en concepten die het ondernemingsgedrag in verschillende marktomgevingen beschrijven en (2) interacties tussen ondernemingen en markten. Het geeft een overzicht van de basisprincipes en concepten in verband met marktstructuur en organisatie (bijvoorbeeld, optimalisatie, concurrentie, marktmacht, concentratie, concurrentievoordeel) en behandelt ook meer gevorderde onderwerpen op het gebied van differentiatie, strategisch gedrag en internationalisatie.

Financiele Processen   

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de functies van boekhouden, de administratief/organisatorische aspecten van het inkoopproces, resultatenanalyses en maatregelen van interne controle.

Ook de theorie over financiering vanuit het oogpunt van bedrijven (corporate finance) komt aan bod: hoe moet de financieel manager van een bedrijf (CFO) investeringsbeslissingen nemen, hoe moet de CFO de investeringen van een bedrijf financieren? Hoe moet een CFO zijn investeringen waarderen? Maar ook: Hoe moeten beleggers aandelen en obligaties waarderen? Hoe moeten beleggers een beleggingsportefeuille samenstellen? Welk rendement kunnen beleggers op hun portefeuille verwachten?