Extra Tentamenkans

Extra Tentamenkans

De Examencommissie kan in de volgende individuele gevallen een extra kans verlenen: 

1. Persoonlijke omstandigheden 

In geval van (langdurige) persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige of chronische ziekte), waarbij: 

  • het onmogelijk was deel te nemen aan de reguliere tentamens, en
  • het onmogelijk is op korte termijn tentamens af te leggen volgens het reguliere rooster, en 
  • ernstige studievertraging is te verwachten

Een verzoek om een extra tentamenkans wegens persoonlijke omstandigheden moet altijd via de studieadviseur of studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies. 

Let op, de Examencommissie zal geen extra kans verlenen ter verbetering van reeds behaalde vakken.

2. Laatste tentamen bachelor examen

Indien na de herkansingstentamenronde van juli/augustus op één tweede of derde trimestervak (B2 of B3) na alle vakken – inclusief de thesis – van de bacheloropleiding zijn afgerond, kan de Examencommissie in het najaar een extra kans verlenen voor het laatste vak. De aanvrager dient aantoonbaar in voldoende mate, zowel kwantitatief (alle mogelijke tentamengelegenheden) als kwalitatief, deelgenomen te hebben aan eerdere tentamenkansen. 

Het gemotiveerde verzoek kan worden ingediend via het Online Verzoek Formulier. Het verzoek moet voorzien zijn van alle relevante stukken.  

3. Topsport

Indien verzoeker één of meer tentamens heeft moeten missen vanwege het beoefenen van sport op topniveau, waarbij de verzoeker door het Bureau Topsport als topsporter is erkend. Het verzoek moet via de studieadviseur of de studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies. 

Het besluit

Indien de Examencommissie een extra tentamenkans verleent, wordt de betreffende docent gevraagd zijn medewerking te verlenen. Meestal wordt de student gevraagd met de docent contact op te nemen om het tijdstip van de extra kans af te spreken. In het besluit wordt dan vastgelegd dat de extra kans moet plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Het kan echter ook zijn dat de herkansing plaatsvindt op een vooraf vastgesteld tijdstip waaraan meerdere studenten deelnemen.

Een extra tentamenkans wordt in principe slechts eenmaal verleend.