Curriculum

Curriculum

De opleiding Business Valuation bestaat uit:

  • 5 theoriemodules: vakgebieden Bedrijfseconomie, Fiscaal recht en Recht; 
  • 3 praktijkmodules; 
  • Waarderingsrapport; 
  • Examen.

Het rooster van het programma dat in september 2016 van start is gegaan, kunt u hier downloaden

  • Tijdens theoriemodules maakt u zich de theorie eigen die ten grondslag ligt aan het waarderen van ondernemingen eigen. De bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten waarmee u in aanraking zult komen als business valuator worden uitgebreid behandeld, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen. U kunt uitsluitend aan de praktijkmodules deelnemen wanneer u de theoriemodules met succes heeft afgesloten. U dient dan ook voor de toets voor de verschillende vakken (Bedrijfseconomie, Recht en Fiscaal recht) een voldoende te halen.

  • Waarde is een economisch begrip. Daarom wordt voor de theoriemodules uitgegaan vande veronderstelling dat de deelnemers ten minste beschikken over een wetenschappelijke opleiding op dit terrein. Vanaf de start van de opleiding kan de aandacht worden gericht op het fenomeen van economische waarde. Waarde is per definitie subjectief, plaats en situatie van het waarderend subject staan centraal. Daarom is goed inzicht in het verloop van markt processen cruciaal. In veel gevallen mondt waarde uit in een prijs. Het is derhalve belangrijk het onderscheid tussen waarde en prijs te kennen. Economische waarde komt tot stand door de elementen geld, tijd, risico en onzekerheid. Bij het berekenen van waarde wordt gebruik gemaakt van een model waarbij die elementen met elkaar in verband worden gebracht.

  • Bij het onderdeel Recht staat het contractrecht centraal. Kennis van de grondbeginselen van het recht, op de hoogte zijn van de werking van het Nederlandse rechtssysteem en de heersende rechtsopvattingen zijn van wezenlijk belang bij het aan- en verkopen van bedrijven. U, de business valuator, zult niet alleen een goede gesprekspartner van de betrokken advocaten moeten zijn, u zult ook in staat moeten zijn aan te geven aan welke onderdelen van de transactie in juridisch opzicht bijzondere aandacht moet worden besteed. De juridisch relevante aspecten zult u goed moeten kunnen doorgronden. Het gaat hierbij niet alleen om het vergaren van theoretische kennis, maar ook om de praktische toepassing daarvan. Tijdens de praktijkmodules wordt wat dit laatste betreft de nodige training opgedaan.

  • Het doel van de fiscale modules is tweeledig. Enerzijds zal een globaal overzicht worden gegeven van de wijze van belasting heffing en de soorten belastingen in Nederland; anderzijds wordt dieper ingegaan op die fiscale aspecten die een business valuator dient te kennen en te beheersen. Daarbij komen zowel nationale als internationale zaken aan de orde alsmede fiscale aandachtspunten bij kleine ondernemingen, grote internationale concerns en alles daar tussen in. De afgestudeerde business valuator is daarmee enerzijds globaal op de hoogte van de belastingheffing in Nederland en anderzijds volledig op de hoogte van die fiscale aandachtspunten die hij / zij in het dagelijks werk tegenkomt. Niet alleen de praktijkmodules, maar ook de theoriemodules worden doorspekt met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de docent.

  • Tijdens de praktijkmodules zal de theorie gekoppeld worden aan de praktijk van het waarderen. Zowel kern- als gastdocenten verzorgen sessies over actuele onderwerpen, praktijkcasussen en praktijkgerichte onderwerpen zoals het opstellen van rekenmodellen en de schriftelijke vaardigheden bij het schrijven van een gedegen waarderingsrapport waarmee u de opleiding af kunt ronden.