BSA

BSA

Op deze pagina vind je informatie over het bindend studieadvies (BSA) en daaraan verwante onderwerpen zoals herkansingen, de compensatieregeling, in welke situaties je contact kunt opnemen met de studieadviseurs en wat je moet doen als je voor 1 februari wil stoppen met je studie. Helemaal onderaan de pagina vind je de meest gestelde vragen (FAQ'S) over het BSA.

Bindend studieadvies (BSA)

De studie Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies, het BSA. De bedoeling hiervan is het voorkomen van onnodig tijdverlies, frustraties en negatieve gevolgen voor je carrière. Je krijgt een positief bindend studieadvies indien je het eerste Bachelor jaar in één studiejaar hebt afgerond (60 EC). Voldoe je niet aan deze eis dan is het advies negatief. Een negatief bindend studieadvies heeft tot gevolg dat je niet verder mag met de studie en jezelf de komende drie studiejaren niet opnieuw kunt inschrijven voor de studie Bedrijfskunde aan RSM.

De examencommissie monitort je studievoortgang en geeft na elk blok een voorlopig studieadvies af. Dit wordt gebaseerd op het aantal behaalde vakken tot op dat moment. Het definitieve bindend studieadvies ontvang je eind augustus.

Herkansingen

Je kunt in het eerste studiejaar alle vakken herkansen.

Compensatieregeling

De compensatieregeling houdt in dat je één bachelor 1 vak met een onvoldoende cijfer (dat in osiris geregistreerd staat) kunt compenseren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:         

 • Het cijfer voor het vak dat gecompenseerd wordt ligt tussen de 4,5 en 5,4 (afgeronde 5);         
 •  Je hebt voor alle andere vakken een voldoende behaald, waaronder voor minimaal 1 vak een afgeronde zeven (6,5 of hoger). Dit mag elk ander bachelor 1 vak zijn, ongeacht het aantal EC van dat vak;        
 • Je staat ingeschreven als eerstejaars (of tweedejaars*) bachelor student.

* De compensatieregel geldt ook voor tweedejaars studenten die nog 1 of 2 vakken uit bachelor 1 dienen te halen vanwege persoonlijke omstandigheden of doordat de hardheidsregeling kon worden toegepast bij vaststelling van het definitieve Bindend studieadvies. Bij tweedejaars studenten kan het voorkomen dat de compensatieregel gedurende het collegejaar al wordt toegepast. Dit is onder andere afhankelijk van de spreiding van de openstaande vakken uit bachelor 1.

Als je aan de voorwaarden van compensatie voldoet hoef je verder niets te doen. De compensatie verschijnt in augustus automatisch in Osiris nadat alle cijfers van de herkansingen zijn verwerkt. Het gecompenseerde cijfer komt op je cijferlijst bij het diploma en telt - als onvoldoende - mee in je GPA.

Wanneer neem je contact op met de studieadviseurs?

De studieadviseurs geven studenten advies en begeleiding tijdens de studie. Je kunt voor verschillende zaken contact met ze opnemen, bijvoorbeeld:

 • Twijfel over je studiekeuze         
 • Het bespreken van studiemethoden, studieplanning, hoe studievertraging te voorkomen.         
 • Tegenvallende studieresultaten, dreigend negatief BSA.         
 • Het bespreken van persoonlijke omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden) die de studievoortgang beïnvloeden.

Studenten met onvoldoende studieresultaten wordt geadviseerd om na elke tentamenperiode een afspraak te maken met de studieadviseurs. Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studieprestaties beïnvloeden, meld die dan zo snel mogelijk aan de studieadviseur. Er kan dan in een zo vroeg mogelijk stadium rekening worden gehouden met je omstandigheden en zo nodig kan je studieplanning aangepast worden. Wacht niet tot het einde van het studiejaar, tenzij het niet anders kan.

In geval van bewezen persoonlijke omstandigheden, spelen de studieadviseurs een voorbereidende en bemiddelende rol bij de bepaling van het bindend studieadvies. Het definitieve advies wordt afgegeven door de examencommissie.

Stoppen met de studie

Als je stopt met de studie vanwege bijvoorbeeld tegenvallende studieresultaten, spijt van de studiekeuze of persoonlijke omstandigheden, denk dan aan de volgende punten:      

 1. Neem als je nog niet zeker bent van je besluit om te stoppen contact op met de studieadviseurs om je opties te bespreken.      
 2. Schrijf je uit via studielink en verzoek indien van toepassing om teruggave van te veel (vooruit)betaald collegegeld.      
 3. Neem contact op met DUO om door te geven dat je stopt met de studie, aangezien je recht op studiefinanciering (leenstelsel) en OV kaart vervalt per datum van uitschrijving. Voorkom dat je ten onrechte gebruik maakt van voorzieningen en moet terugbetalen.

Als je tijdens je eerste studiejaar stopt met de studie en je uitschrijft vóór 1 februari krijg je geen negatief bindend studieadvies. Je kunt jezelf dan voor het volgende studiejaar opnieuw inschrijven voor de studie Bedrijfskunde aan RSM.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

 • Nee dit gebeurt niet automatisch. Bij de uitvoering van het Bindend Studieadvies (BSA) neemt de Examencommissie een aantal zaken in beschouwing voordat het definitieve advies wordt vastgesteld. De volgende punten worden in acht genomen op het moment dat een student niet alle 60 EC heeft behaald:

  • Zijn er persoonlijke omstandigheden die aantoonbaar effect hebben (gehad) op de studieprestaties en zijn deze omstandigheden binnen een redelijke termijn gemeld bij de studieadviseur? Zo ja, dan kan de Examencommissie besluiten om het definitieve BSA met een jaar uit te stellen. De student kan dan het komende collegejaar de opleiding vervolgen en de nog openstaande bachelor 1 vakken alsnog behalen. Tijdens en aan het einde van het 2e bachelor jaar wordt door de Examencommissie gecontroleerd of het definitieve BSA uiteindelijk behaald is.
  • Als er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden, wordt gekeken of de student binnen de regels van de hardheidsclausule valt: maximaal 2 vakken niet gehaald (onvoldoende cijfer en de student heeft aan alle tentamenkansen deelgenomen). Factoren die in dat geval een doorslaggevende rol spelen om van de norm van 60 EC af te wijken zijn: 1. De aard van de openstaande vakken; 2. Het algehele cijferbeeld en het cijfergemiddelde. Hieruit moet blijken dat er voldoende potentie is om de studie met succes te kunnen vervolgen. Mocht de hardheidsclausule worden toegepast, dan ontvang je een positief BSA in augustus en mag je verder met je opleiding. Let op: de nog openstaande 1e jaars vakken dienen behaald te worden tijdens je 2e bachelor jaar. Bij het toepassen van de hardheidsclausule kunnen studenten zich niet meer voor exchange aanmelden.

  In beide situaties wordt het definitieve besluit genomen door de Examencommissie. Deze wordt daarbij geadviseerd door de studieadviseurs. De BSA vergadering vindt plaats op 17 en 18 augustus 2020. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan de BSA vergadering al toezeggingen te vragen over het te verwachte besluit.

 • Studenten waarvan de Examencommissie voornemens is ze een negatief BSA te geven, ontvangen hierover medio augustus een e-mail. Deze studenten wordt de mogelijkheid geboden om gehoord (via een kort, persoonlijk gesprek) te worden door de Examencommissie voordat het uiteindelijke studieadvies wordt vastgesteld. De hoorzitting is bedoeld voor studenten die vanwege nog niet eerder gemelde zwaarwegende persoonlijke omstandigheden (aan de RSM studieadviseurs of EUR studentendecanen) de BSA norm niet hebben weten te behalen. Er dient een directe, aantoonbare relatie te zijn tussen de omstandigheden en de niet behaalde bachelor 1 vakken. Daarnaast moet uit de overige behaalde eerstejaars vakken een duidelijke geschiktheid blijken voor het vervolg van de opleiding (algeheel cijferbeeld en GPA). De uitkomst van de hoorzitting wordt meegenomen in het definitieve Bindend studieadvies dat voor eind augustus door de Examencommissie wordt uitgebracht.

  De hoorzittingen van de Examencommissie in collegejaar 2019-2020 vinden eind augustus plaats (data worden nog bekend gemaakt). Mocht je op deze data niet in Nederland zijn, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs voor verdere informatie. De instructies om je te registreren voor de hoorzitting worden gecommuniceerd via het SIN Online channel van de RSM Examencommissie.

   

 • Je ontvangt het definitieve besluit medio tot eind augustus per e-mail (je ontvangt het dus niet via de post!). Check dus regelmatig je studenten e-mail account (ook als je op vakantie bent).

 • Wanneer je het niet eens bent met het definitieve Bindend Studieadvies, kun je binnen 6 weken na ontvangst van het Bindend Studieadvies beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

  Je kunt geen contact opnemen met de Examencommissie over je besluit.

 • Nee dat is niet nodig. Bij de uitvoering van het Bindend Studieadvies wordt er vanuit gegaan dat een student gemotiveerd is om de opleiding voort te zetten. Daar hoeft niet nog apart een brief voor geschreven te worden.

 • Neem in dat geval contact op met de Examencommissie.