Veel gestelde vragen en antwoorden

Waarom toch een regeling als jullie het niet eens zijn met de conclusies van het rapport?
Wij willen duidelijkheid creëren voor de betrokken (oud) studenten en eventuele tijdrovende en kostbare juridische procedures voor hen voorkomen. Tevens willen we de naam van de opleiding beschermen voor huidige en toekomstige studenten. Het aanbieden van deze regeling lijkt ons een redelijk, snel en praktisch uitvoerbaar middel daarvoor.

Waarom is deze regeling vanaf 2016 van kracht en niet voor iedereen?
In de uitgebreide toelichting staat de onderbouwing hiervoor uitgelegd. Student en EUR/RSM zijn een onderwijsovereenkomst aangegaan. Het recht van de student om deze te vernietigen verjaart drie (3) jaar na het aangaan van de onderwijsovereenkomst. Vandaar dat wij de regeling aanbieden aan de laatste drie lichtingen.

Waarom krijg ik, als ik in aanmerking komt, niet alle extra kosten terug?
Wij menen dat er prestaties zijn geleverd waarvoor de hogere bijdragen in rekening zijn gebracht. Studenten hebben een goede opleiding gehad. Bovendien zijn wij het niet eens met de conclusies van de Inspectie, zoals toegelicht in de bestuurlijke reactie op het Inspectie rapport. Tot slot willen we verantwoord omgaan met de universitaire middelen die bedoeld zijn ter financiering van de primaire processen onderwijs en onderzoek. Vandaar dat wij een gedeeltelijke vergoeding aanbieden.

Ik heb nog niet alle facturen ontvangen? Betekent dit dat ik deze niet hoef te betalen?
We hebben de financiële administratie van Erasmus Universiteit gevraagd om de facturering aan studenten van het Parttime Master Bedrijfskunde programma aan te houden. We hebben dat gedaan in afwachting van de standpuntbepaling en besluitvorming van de Erasmus Universiteit en RSM naar aanleiding van het rapport van de Inspectie voor het Onderwijs van maart 2019 en de daarop gevolgde reactie van de minister van OC&W zoals verwoord in haar brief aan de Tweede Kamer van 29 maart 2019. De aanhouding van de facturering laat echter onverlet dat de Erasmus Universiteit en RSM zich ten aanzien van deze kwestie uitdrukkelijk alle rechten voorbehouden waaronder ook het recht om de facturering van de overeengekomen opleidingskosten op enig moment te hervatten. Nu de standpuntbepaling en besluitvorming van de Erasmus Universiteit en RSM is afgerond, zullen wij de facturering weer hervatten. Voor studenten die gebruik maken van de coulanceregeling zullen we de nog te betalen kosten, verrekenen met het coulancebedrag.

Waarom is EUR/RSM in de Coulanceregeling uitgegaan van een verjaringstermijn van drie jaar?
De extra opleidingskosten zijn in rekening gebracht op basis van een overeenkomst voor deelname aan de Parttime Master Bedrijfskunde die tussen student en EUR/RSM is gesloten. Wanneer een student zou vinden dat deze overeenkomst in strijd is met de wet of dat is gedwaald bij het sluiten ervan, zou de student de vernietigbaarheid van de overeenkomst moeten vorderen. De rechtsgrond voor de betaling door de student vervalt pas na het vorderen van vernietiging van de overeenkomst. Deze vordering (vernietiging van de overeenkomst vanwege vermeende strijd met de wet or vermeende dwaling) verjaart drie jaar nadat de overeenkomst is aangegaan. Dit is bepaald in artikel 3:52 Burgerlijk Wetboek en bevestigd in jurisprudentie van de Hoge Raad. Een beroep op vernietiging van overeenkomsten die ouder zijn dan drie jaar, is om die reden verjaard en terugvorderingen met betrekking tot oudere overeenkomsten is niet mogelijk. EUR/RSM heeft de Coulanceregeling daarom beperkt tot studenten die overeenkomsten gesloten hebben die vallen binnen deze driejarentermijn.

Mijn werkgever heeft een deel van de opleidingskosten betaald. Kan ik van de coulanceregeling gebruik maken zonder mijn werkgever daarbij te betrekken?
Nee, dat kan niet. De coulanceregeling voorziet erin dat werkgevers die een deel van de kosten hebben betaald, ook gecompenseerd worden. Vandaar dat we vragen om werkgevers die hebben bijgedragen aan de kosten, ook bij de coulanceregeling te betrekken.

Ik ben een student uit de lichting 2018-2020 en heb voor collegejaar 2018-2019 tot nu toe minder dan 17.000 euro betaald. Hoe wordt mijn coulancebedrag berekend?
Het gaat in dit geval om de ‘opleidingskosten’, deze kosten zijn een vaststaand bedrag, onafhankelijk van wat de student reeds betaald heeft. De opleidingskosten voor het collegejaar 2018-2019 zijn 17.000 euro. Het bedrag van € 17.000 is als volgt tot stand gekomen: we gaan uit van de helft van de aanvullende onderwijsvergoeding over twee jaar (€29.880/2 = €14.940) en het wettelijk collegegeld voor het collegejaar 2018-2019 (€2.060).
Via de regeling kun je aanspraak maken op 50% van de opleidingskosten, ervan uitgaande dat deze betaald zijn (50% van € 17.000 = € 8.500). Op het moment dat er minder dan 17.000 euro is betaald, de student heeft bijvoorbeeld 10.000 euro betaald, worden de bedragen tegen elkaar weggestreept. De student ontvangt in dit geval dus 1.500 euro. (De 7.000 euro waaraan nog niet voldaan is, wordt verrekend met de 8.500 euro waar de student aanspraak op maakt.)  

Wat als ik RSM Parttime Master Bedrijfskunde-student uit de lichting 2018-2020 ben die de aanvullende onderwijsvergoeding voor de gehele opleiding al voor een groot deel of zelfs volledig betaald heeft?
Zoals u weet is er voor het collegejaar 2019-2020 geen sprake meer van een aanvullende onderwijsvergoeding. De door u vooruitbetaalde aanvullende onderwijsvergoeding die betrekking heeft op 2019-2020, wordt zo snel mogelijk terugbetaald. Het gaat hierbij om de meerkosten boven het verschuldigde bedrag voor het eerste jaar van de opleiding (2018-2019; € 17.000). Dit zal worden overgemaakt naar de rekening waarvan wij het ontvangen hebben. Het bedrag van € 17.000 is als volgt tot stand gekomen: we gaan uit van de helft van de aanvullende onderwijsvergoeding over twee jaar (€29.880/2 = €14.940) en het wettelijk collegegeld voor het collegejaar 2018-2019 (€2.060). Wat betreft de € 17.000 voor het collegejaar 2018-2019: u kunt een vergoeding van 50% van dit bedrag aanvragen, middels de u reeds bekende coulanceregeling. Het verschuldigde collegegeld (wettelijk tarief of instellingstarief) voor het collegejaar 2019-2020 staat in Studielink klaar. Daar vindt u ook de betalingsinstructies.

Ik ben het er niet mee eens dat de regeling voor mij niet van toepassing is, wat kan ik doen?
Indien u niet binnen de regeling valt, of u vindt de geboden gedeeltelijke vergoeding onvoldoende, dan kunt u zich beraden op een rechtsgang. Wij menen een redelijke en gegronde regeling te hebben ontworpen, maar het staat u vrij om deze route te bewandelen.

Ik ben begonnen in januari 2016, kom ik dan in aanmerking voor de regeling?
Wanneer u als vroege student bent begonnen in het (vroege) voorjaar van 2016, en u behoorde tot de lichting 2016/2017, dan komt u in aanmerking voor de regeling.

In het bericht dat ik heb ontvangen wordt gesproken over een informatiebijeenkomst. Wat kan ik hiervan verwachten?
De informatiebijeenkomst is vooral bedoeld om uw vragen te kunnen stellen. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor alumni en studenten, en niet eventuele rechtsbijstandsverleners. De data zijn via e-mail aangekondigd, eventuele vragen hierover kunt u stellen via rsminform@rsm.nl. 

Ik heb begrepen dat de Parttime Master Bedrijfskunde stopt in de huidige vorm. Komt er een nieuw programma?
Het klopt dat de lichting 2019-2021 de laatste lichting is van de Parttime Master Bedrijfskunde in de huidige vorm. RSM verkent de mogelijkheden om deeltijd onderwijs te blijven bieden. We verwachten hier in de loop van komend collegejaar meer over te vertellen.

Wordt het bedrag in een keer uitgekeerd?
Ja. Het bedrag wordt vastgesteld naar aanleiding van uw persoonlijke situatie en vervolgens wordt dit door de betrokken partijen geaccordeerd. Indien de vaststellingsovereenkomst door alle partijen ondertekend is, wordt het bedrag binnen dertig (30) dagen uitgekeerd op de aangegeven bankrekening.

Ik ben nog aan het studeren, maar ik heb vertraging opgelopen. Wat betekent dit financieel?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt een bericht sturen naar rsminform@rsm.nl.

In 2016 volgde ik het tweede jaar van de opleiding, val ik onder de coulanceregeling?
Nee, de regeling geldt voor degenen die gestart zijn aan de opleiding in 2016 en daarna.

Ik ben voortijdig gestopt met de opleiding, maar val wel binnen het tijdsbestek van de coulanceregeling (gestart in 2016, 2017 of 2018). Wat betekent dit voor mij?
Zeer waarschijnlijk komt u ook in aanmerking voor de 50 % vergoeding van het door u betaalde bedrag. We raden u aan om een aanvraag te doen voor de coulanceregeling en de gevraagde documenten naar ons op te sturen. We zullen dan over uw aanvraag beslissen.

In het tijdsbestek van de coulanceregeling volgde ik een vak via MSc+. Wat betekent dit voor mij?
De coulanceregeling geldt alleen voor studenten die ingeschreven stonden voor de master in de periode vanaf 2016. De regeling is niet van toepassing voor alumni die een MSc+ vak volgden.

Tot wanneer kan ik gebruikmaken van de coulanceregeling?
U kunt zich aanmelden voor de coulanceregeling t/m 31 december 2019. Na dit kalenderjaar is de regeling niet meer van kracht.

Ik val onder de coulanceregeling, maar mijn werkgever heeft de studie bekostigd. Wat nu?
Het is aan u om uw werkgever op de hoogte te stellen en te vragen of men van de coulanceregeling gebruik wil maken. In de uitgebreide toelichting vindt u een modelovereenkomst die u en uw werkgever aan ons kunnen opsturen om een gezamenlijke aanvraag te doen tot uitbetaling.

Ik val onder de coulanceregeling, maar ik heb gebruikgemaakt van een scholarship. Wat nu?
U komt in aanmerking voor de 50 % vergoeding van het door u betaalde bedrag. In geval van een scholarship, ontvangt u dus 50 % over het bedrag dat overbleef van de studiekosten na aftrek van de scholarship. We raden u aan u aan te melden voor de coulanceregeling.

Ik maakte met hulp van XS2Talent afspraken met mijn werkgever om mijn arbeidsvoorwaarden in te zetten voor de betaling van de opleidingskosten. Het geld is daarmee via een rekening van ABN-AMRO overgemaakt voor de betalingen. Wat nu?
De regeling houdt in dat het bedrag dat de werkgever voor u op de rekening van ABN-AMRO heeft gezet, gerekend moet worden als uw bezit. Daarom is dit te waarderen als ‘geld van de student’. We zullen bij het berekenen van het bedrag van de coulanceregeling hiermee rekening houden. Geef dit aan bij uw aanvraag en stuur ons een kopie van de overeenkomst met XS2Talent.

Tot wie kan een toekomstige werkgever zich richten met vragen over de opleiding?
Voor vragen over de opleiding kan iedereen gebruik maken van het algemene email adres parttime-bedrijfskunde@rsm.nl.

Wat gebeurt er met alumni-activiteiten?
We blijven alumnicolleges organiseren. Wel wordt er voortaan een bescheiden vergoeding van €25 gevraagd. Hierin zijn de kosten van het buffet en de parkeerkaart opgenomen. De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 8 oktober met Prof. Justin Jansen. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.