Examencommissie

Examencommissie

De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens:

  • een algemeen toeziende verantwoordelijkheid (juiste toepassing van de examenregelingen, bemiddelende partij in geschillen, kwaliteitsbewaking);
  • regelgevende taken (richtlijnen voor examinatoren, regels met betrekking tot fraude, beoordeling van tentamens, compensatieregelingen);
  • ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen (vrijstellingen, extra tentamenkansen, ontheffing verlenen van de normen in het kader van het bindend studieadvies);
  • adviserende taken (tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, advies aan de decaan met betrekking tot de vaststelling van de OER). 

Samenstelling

De Examencommissie bestaat uit zes leden van de wetenschappelijk staf en twee extern leden. De leden zijn benoemd door de decaan. De Examencommissie stelt de algemene regels en het beleid vast in gezamenlijkheid. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Als portefeuillehouder is een commissielid verantwoordelijk voor de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken van zijn portefeuille. De Examencommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

Leden

Prof.dr. L.C.P.M. Meijs (voorzitter)
Ir. A.J. Roodink (vice-voorzitter)
Dr. I. Bogenrieder
Dr. J.P.J.M. Essers
Dr. W. Hulsink
Dr. B. Nijveld (extern lid)
Dr. M.B.J. Schauten (extern lid)
Prof.dr.ir. H.J. de Vries

Secretaris

C.M. Dirks-van den Broek LL M (managing director / secretaris)
J. van der Woude MSc-LL B (secretaris quality assurance)
I.M. van Essen LL M (adjunct-secretaris)
A.M. Schey MScBA (adjunct-secretaris)

Secretariaat

D.M. Schonis (teamleider) / L. Guo/ K. van Oers