Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies

De Examencommissie speelt een belangrijke rol in het kader van het bindend studieadvies (BSA). Vastgelegd is dat de Examencommissie aan alle studenten van het eerste cursusjaar tweemaal per jaar een zogenaamd tussentijds advies geeft. Aan het einde van het studiejaar volgt het definitieve advies van de decaan. Dit definitieve advies wordt voorbereid door de Examencommissie in samenwerking met de studieadviseurs en de studentendecanen.

Volgens de norm van het BSA dienen aan het eind van het eerste jaar van inschrijving alle examenonderdelen van cursusjaar Bachelor 1 behaald te zijn. Indien de student niet aan de norm heeft voldaan dan zal hij/zij de opleiding moeten verlaten en mag hij/zij vervolgens gedurende de drie volgende studiejaren niet opnieuw met de opleiding beginnen.

De Examencommissie kan, namens de decaan, het definitieve BSA uitstellen in geval van persoonlijke omstandigheden. In dat geval kan nog niet gezegd worden dat de student ongeschikt is voor de opleiding.

Daarnaast kan de Examencommissie, namens de decaan, op grond van 'hardheid' van de norm afwijken in geval de student niet aan de BSA norm voldoet, er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden, maar er niet gezegd kan worden dat de student ongeschikt is voor de opleiding. Daartoe zal de Examencommissie aan het einde van het academisch jaar, tijdens de hardheidsvergadering, alle studenten van het eerste cursusjaar beoordelen die één niet-compensabele onvoldoende of hooguit twee onvoldoendes hebben behaald. Doorslaggevende factoren voor toepassing van ontheffing van de norm op basis van hardheid zijn het cijfergemiddelde en het cijferbeeld.

Alvorens het definitieve BSA uit te brengen zal de groep studenten aan wie de Examencommissie, namens de decaan, voornemens is een negatief BSA uit te brengen in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Slechts indien er sprake is van nog niet eerder gemelde aantoonbare zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, waarbij er een causaal verband bestaat met het niet behalen van de BSA norm, kan er worden afgezien van het uitbrengen van een negatief BSA.