Compensatie B1 en B2/B3

Compensatie B1 en B2/B3

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Compensatieregeling Bachelor 1

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1, mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Compensatieregeling Bachelor 2/3

Daarenboven kan een student ook voor het examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, en waarbij
  • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5 en
  • het gewogen gemiddelde als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Regels en Richtlijnen minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak)

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, de student hoeft niets te doen.
De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend. Het verzoek kan worden ingediend via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Studentenadministratie (Afdeling Studievoortgang & Diplomering) berekend, waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Indien u van te voren zelf uw GPA wilt controleren wijzen wij er op dat dit handmatig dient te gebeuren. In Osiris wordt het GPA namelijk slechts gebaseerd op voldoende resultaten. Het door Osiris berekende GPA is dus niet bruikbaar om te bepalen of een student in aanmerking komt voor compensatie, aangezien het onvoldoende cijfer voor het te compenseren vak niet mee is genomen bij de berekening. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.