Extra Tentamenkans

Extra Tentamenkans

De Examencommissie kan in de volgende individuele gevallen een extra kans verlenen: 

1. Persoonlijke omstandigheden 

In geval van (langdurige) persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige of chronische ziekte), waarbij: 

  • het onmogelijk was deel te nemen aan de reguliere tentamens, en

  • het onmogelijk is op korte termijn tentamens af te leggen volgens het reguliere rooster, en 

  • ernstige studievertraging is te verwachten

Een verzoek om een extra tentamenkans op grond van persoonlijke omstandigheden moet altijd via de studieadviseur of studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies. 

2. Topsport

Indien verzoeker één of meer tentamens heeft moeten missen vanwege het beoefenen van sport op topniveau, waarbij de verzoeker door het Bureau Topsport als topsporter is erkend. Het verzoek moet via de studieadviseur of de studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies.

3. Eén vak uit trimester 8 of 9 van de Bachelor open

Indien verzoeker na de herkansingsronde op één trimester 8 óf 9 vak na alle vakken (inclusief de thesis) van de bacheloropleiding heeft afgerond, kan de Examencommissie een extra kans verlenen voor dit laatste vak. Voorwaarde is wel dat verzoeker kwantitatief (alle mogelijke schriftelijke toetsgelegenheden) en kwalitatief (minimale score 4.2) deelgenomen moet hebben aan de eerdere kansen van dat vak.

Zo’n extra kans zal indien mogelijk eind september/begin oktober plaatsvinden, zodat verzoeker eventueel deel kan nemen aan de bachelor graduation ceremonie, maar niet per september 2020 met de master bij RSM kan starten.

NB: Als het laatste openstaande vak in een andere periode dan trimester 8 of 9 valt dan dient deze tijdens de reguliere tentamenperiode van het nieuwe academisch jaar herkanst te worden ten einde de bachelor af te ronden. Hiervoor wordt geen extra tentamenkans georganiseerd.

Het besluit

Indien de Examencommissie een extra tentamenkans verleent, wordt de betreffende examinator gevraagd zijn medewerking te verlenen. Meestal wordt de student gevraagd met de examinator contact op te nemen om het tijdstip van de extra kans af te spreken. In het besluit wordt dan vastgelegd dat de extra kans moet plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Het kan echter ook zijn dat de herkansing plaatsvindt op een vooraf vastgesteld tijdstip waaraan meerdere studenten deelnemen.

Let op, een extra tentamenkans wordt in principe slechts eenmaal verleend. De Examencommissie zal geen extra kans verlenen ter verbetering van reeds behaalde vakken.