Keuzevakruimte

Keuzevakruimte

Studenten kunnen op beperkte schaal vakken van andere opleidingen inbrengen als keuzevak in hun examenprogramma. Het gaat daarbij vooral om de invulling van de 20 EC profileringsruimte in trimester 7 van de bacheloropleidingen (=eerste trimester van bachelor 3) of de 6 EC free elective van de masteropleidingen. Zie voor meer informatie met betrekking tot de bacheloropleidingen ‘Bijlage Trimester 7’ van de Examenreglementen.

Inbrengen in curriculum

Het algemene beleid van de Examencommissie met betrekking tot het inbrengen van vakken van andere opleidingen als keuzevak is als volgt:

  1. Het vak moet onderdeel zijn van een geaccrediteerde opleiding van een Nederlandse universiteit of een buitenlandse research driven university;
  2. Het vak moet qua niveau gelijkwaardig zijn aan het RSM vak, dus bijvoorbeeld geen bachelor vak als master free elective;
  3. Het vak moet qua inhoud, vaardigheden, attitude en toetsing voldoende passen binnen de gestelde eindtermen van de opleiding;
  4. Het vak moet toegevoegde waarde hebben voor de opleiding en daarom mag er niet te veel overlap zijn met verplichte onderdelen van de betreffende RSM-opleiding;
  5. In principe geldt voor Engelstalige opleidingen van de RSM dat het externe vak niet Nederlandstalig mag zijn. Keuzevakken in andere talen worden overwogen mits er (online) een Engelstalige (of Nederlandstalige) vakbeschrijving beschikbaar is. Binnen de IBA-opleiding bestaat daarnaast de mogelijkheid tot het inbrengen van een language elective;
  6. Het vak wordt niet gebruikt voor een andere opleiding die door betrokken student wordt gevolgd;
  7. Het vak moet gevolgd en getentamineerd worden terwijl de student bij de RSM als student staat ingeschreven.

Vrijstelling van de bachelor profileringsruimte

De Examencommissie kan besluiten de bachelor profileringsruimte geheel of gedeeltelijk vrij te stellen wanneer een student EC heeft behaald ten behoeve van een tweede bachelor programma. Bovengenoemd punt 4 is wel van belang; er mag niet te veel overlap zijn. Punten 6 en 7 zijn niet van toepassing bij de toekenning van een vrijstelling.

Met betrekking tot punt 5 uit het algemene beleid geldt voor IBA-studenten dat zij alleen in aanmerking komen voor een vrijstelling van de profileringsruimte als het elders behaalde onderwijs niet-Nederlandstalig is afgelegd. Elders afgelegd onderwijs wordt alleen overwogen mits het vak (gedetailleerd beschreven in het Engels of Nederlands) voldoet aan de bovengenoemde algemene kwaliteitseisen.

Vrijstellingen in de masterfase worden niet verleend, dus ook niet voor de master free elective ruimte.

Een vrijstelling weegt niet mee bij de bepaling van het GPA. De niet-numerieke beoordeling ‘VR’ wordt getoond op de cijferlijst.

Bachelor Minor

Het volgen van een bachelor minor overeenkomstig het EUR minorregister behoeft in principe geen aparte goedkeuring van de Examencommissie. Dit geldt ook voor het LDE (Leiden, Delft, Erasmus) minoraanbod. Er is wel een expliciete goedkeuring van de Examencommissie vereist indien een student een tweede minor in zijn/haar examenprogramma wil opnemen.

Deze goedkeuring dient vooraf aangevraagd te worden. Hebt u een minorprogramma slechts gedeeltelijk afgerond dan worden de behaalde onderdelen niet automatisch ingebracht in uw curriculum. U kunt een verzoek indienen bij de Examencommissie voor het inbrengen van losse keuzevakken.

Bachelor Projecten

Bestuurswerk voor studie- of studentenverenigingen is goed voor het CV van een student maar kan vanwege het ontbreken van academisch karakter en begeleiding in principe geen studiepunten opleveren voor de opleiding.

Voor het inbrengen van goedgekeurde projecten in de bachelor profileringsruimte – afhankelijk van de geldende opties binnen het BA, IBA of master curriculum, zoals het IRP of BRP, is vooraf expliciete goedkeuring van de Examencommissie vereist.

Bachelor “Free mover exchange” / vakken in het buitenland

Wilt u ten behoeve van de bachelor profileringsruimte op eigen initiatief vakken gaan volgen bij een andere instelling in het buitenland, dan dient u vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie. De Examencommissie beoordeelt de instelling en de gekozen vakken volgens bovengenoemd beleid. De vakken worden niet als een exchange aangemerkt op uw cijferlijst.

Summer course

De Examencommissie overweegt alleen een toestemming voor het inbrengen van een summer course in de bachelor profileringsruimte wanneer dit wordt aangeboden door een research driven geaccrediteerde instelling. Het vak dient uiteraard genoeg kwaliteit te hebben en wordt beoordeeld volgens de punten van bovengenoemd algemeen keuzevakbeleid. Let op: het kan zijn dat de Examencommissie het vak minder EC toekent dan de faciliterende instelling, omdat er qua benodigde uren aan inzet wel eens onrealistische waarderingen worden gedaan.

Master free elective

Wanneer u buiten de faculteit een master free elective wenst te volgen dan dient u dit verzoek vooraf in te dienen bij de Examencommissie. De Academic Director dient in principe inhoudelijk achter uw verzoek te staan. Voeg een goedkeuringsemail toe aan uw verzoek.

Vrijstellingen in de masterfase worden niet overwogen.

Het is in principe mogelijk om binnen uw MSc curriculum extra programma onderdelen af te leggen, mits u hiermee niet het reguliere aantal geplande vakken per blok overschrijdt. Hebt u dus in een bepaald periode minder onderwijsaanbod vanwege een extra inschrijfjaar, dan kunt u zich vrij aanmelden voor extra programme of free electives. Voor deelname aan andere programma onderdelen zoals core courses heeft u altijd expliciete goedkeuring van de Examencommissie nodig. Extra afgelegde componenten komen als extra free electives op uw cijferlijst te staan en kunnen niet meer worden ingetrokken door de student.

Let op: alleen MiM-studenten mogen uitstel van actieve graad aanvragen om een extra master free elective op de cijferlijst op te laten nemen, nadat alle andere componenten van de opleiding zijn afgerond. Master studenten van andere opleidingen kunnen geen uitstel van actieve graad aanvragen ten behoeve van een extra master free elective.

Twee master programma’s

Legt u twee master programma’s gelijktijdig af dan komt u in aanmerking voor het volgen van twee electives in één blok wanneer u voor de eerste master minstens 54 EC hebt behaald in het eerste jaar van inschrijving voor deze master. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseurs.

Verzoek indienen

Een verzoek dient altijd ingediend te worden via het Online Verzoek Formulier. Het verzoek moet voorzien zijn van alle relevante stukken (zoals vakbeschrijving, literatuurlijst, etc.). Houd rekening met grote drukte in de zomerperiode, dus wees deze indien mogelijk voor. Anders bestaat de kans dat uw verzoek niet voor de start van het nieuwe collegejaar is afgehandeld. 

Weergave op de cijferlijst

Bij het inbrengen van een extern keuzevak wordt in principe het door de externe instelling toegekende cijfer op de RSM cijferlijst overgenomen, tenzij het vak is afgelegd aan een instelling anders dan de Nederlandse universiteit. Omdat er bij buitenlandse instellingen doorgaans sprake is van een andere becijferingsmethodiek wordt in dit geval een Pass/Fail-beoordeling toegepast. Dit geldt dus ook voor behaalde vakken in het kader van een Exchange.

Er worden niet meer dan 20 EC opgenomen in de profileringsruimte (en 180 EC in het gehele curriculum), tenzij er sprake is van een ondeelbaar vak. Tot het moment waarop de 180 EC zijn afgelegd en de actieve graad verleend gaat worden, kan de student nog aangeven welk vak hij wil opvoeren in het examenprogramma en mee wil laten tellen in het GPA. Dit verzoek dient tijdig bij de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, (Sanders gebouw, kamer L3-033) ingediend te worden: minimaal 6 weken voordat het laatste cijfer bekend is op grond waarvan de graad verleend gaat worden. 

Indien een student heeft vakken heeft behaald in het kader van een Exchange programma dan wordt trimester 7 daarmee met voorrang op eventuele andere vakken - zoals een minor, stage of keuzevak – ingevuld, ook als dat andere vak eerder is behaald. Voor de vakken die als gevolg hiervan buiten het examenprogramma vallen, wordt op verzoek een aparte verklaring afgegeven door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering.

Extra kansen

Het is niet mogelijk om een extra kans voor een keuzevak– bijvoorbeeld omdat dit keuzevak uw laatste openstaande vak is voor afstuderen – aan te vragen.