Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT BV, EXECUTIVE EDUCATION, OPEN PROGRAMMES,  EN DEELNEMERS AAN EN/OF OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Definities
a) ‘RSM’: Rotterdam School of Management bv, Executive Education, Open Programmes.
b) ‘Opleiding’: een door RSM georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.
c) ‘Deelnemer’: iedere persoon die deelneemt aan een Opleiding.
d) ‘Aanmelding’: inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen RSM en Deelnemer.
e) ‘Cursusmateriaal’: al het materiaal dat RSM in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.
g) ‘Schriftelijk’: (tevens) per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RSM enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
b) Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van RSM Open Programmes en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41129558
c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van RSM geschieden.

Artikel 3 Aanmelding
a) Aanmelding voor een Opleiding geschied door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, fax, e-mail of ander elektronisch medium aan RSM te worden verzonden.
b) Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
c) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
d) Deelnemer geldt als aangemeld voor een Opleiding, nadat de Aanmelding door RSM schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Deelnemers
a) RSM kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor Opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan RSM een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.
b) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan RSM hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 5 Nakoming
a) RSM is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
b) In geval van wijziging(en) zal RSM zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.
c) Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 Betaling
a) Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Indien het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen twee weken na dagtekening van de factuur voldoen. Het gefactureerde bedrag dient in ieder geval voor de start van de Opleiding voldaan te zijn. Indien het cursusgeld niet voldaan is voor de start van de Opleiding, houdt RSM zich het recht voor om Deelnemer toegang tot de Opleiding te ontzeggen.
b) RSM behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
c) In het geval RSM kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.
d) Alumni van EUR en RSM komen in aanmerking voor een korting van 10% op de normale open programma prijzen. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere speciale prijsafspraken bijvoorbeeld corporate prijsafspraken.

Artikel 7 Annulering
a) In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een Opleiding onvoldoende is, kan RSM de Opleiding annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
b) Het recht op deelname aan de Opleiding vloeit voort uit een overeenkomst op afstand tot het verrichten van enkele diensten (artikel 7:46i BW). Deelnemer kan zijn deelname binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de Opleiding binnen die termijn is gelegen.
c) Buiten het geval van (kosteloze) annulering als bedoeld in 7a en 7b, is Deelnemer de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd:

  • 25% van de cursusprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding;
  • 75% van de cursusprijs bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de Opleiding;
  • Daarna tot aanvang van de Opleiding 100% van de cursusprijs;
  • Na aanvang van de Opleiding tot einde van de Opleiding 100% van de cursusprijs.

Annuleringen moeten verstuurd worden aan openprogrammes@rsm.nl. Het aantal kalenderdagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst door RSM van de annulering.
d) Indien Deelnemer het door hem aan RSM verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal RSM het hem toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.
e) Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan RSM is meegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger afzonderlijk door RSM te worden toegelaten.

Artikel 8 Auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht, geheimhouding
a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door RSM verzorgde Opleiding en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van RSM en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.
b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.
c) Gedurende een Opleiding kan er vertrouwelijke informatie tussen deelnemers en docenten worden gedeeld. Het is niet gewenst dat deelnemers en docenten deze vertrouwelijke informatie op welke manier dan ook buiten het bestek van het programma gebruiken.

Artikel 9 NAWT-gegevens
Door het invullen het registratieformulier geeft u toestemming aan Rotterdam School of Management, Executive Education, uw persoonlijke data in de database op te slaan. Deze informatie wordt administratief gebruikt om u op de hoogte te houden van overige opleidingen en services en sales analyse.
Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt elk moment de toezending stopzetten door te e-mailen naar openprogrammes@rsm.nl.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a) RSM stelt het door haar beschikbaar te stellen Cursusmateriaal zorgvuldig samen. RSM staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het Cursusmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.
b) Aansprakelijkheid van RSM voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.
c) Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor RSM aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van RSM te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met RSM is verschuldigd.

Artikel 11 Beëindiging
RSM kan de overeenkomst met Deelnemer beëindigen in geval Deelnemer een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door RSM te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

Artikel 12
Indien RSM geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen
a) Op alle overeenkomsten met RSM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die verband houden met een met de tussen Deelnemer en RSM gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene Voorwaarden Rotterdam School of Management BV, Executive Education, Open Programmes, geldig voor inschrijvingen vanaf 18 april 2016.


Rotterdam School of Management BV
Erasmus University Rotterdam
Executive Education / Open Programmes
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Tel: +31 (0)10 408 22 22