Financieel Management

Financieel Management

Docent: Drs. Hans Haanappel
Data colleges: 11 januari,  1 februari, 8 februari, 15 maart, 25 april, 2 mei, 20 mei tentamen

Omschrijving van het vak

In het vakgebied Financieel Management staan de financieel-economische aspecten van het besturen van ondernemingen centraal. Het vakgebied is verdeeld in twee delen: Accounting en Financiering. Accounting legt zich toe op financiële verslaglegging, verantwoording en sturing- en beheersingsvraagstukken. Financiering richt zich op het analyseren van de financiële consequenties van strategische beslissingen, het aantrekken van kapitaal en prijsvorming op financiële markten.

Concreet zijn de leerdoelen van het vak het volgende:

• De student is in staat om investeringsbeslissingen te evalueren.

• De student kan de financiële consequenties van strategische beslissingen voor de financiële positie en vermogensstructuur van de onderneming te evalueren.

• De student kan uiteen zetten wat de relatie tussen risico en rendement is in financiële markten, beleggingen en portefeuillevorming.

• De student kan gebruik maken van management accounting methoden en technieken ter ondersteuning van de besluitvorming binnen de organisatie.

• De student kan beoordelen welke rol financiële en niet-financiële maatstaven spelen bij de besturing van een organisatie.

• De student kan de rol van interne verrekensystemen binnen de organisatie evalueren.

• De student kan uiteen zetten wat de consequenties van (interne) beloningssystemen zijn voor de externe berichtgeving aan aandeelhouders en andere belanghebbenden en belangstellenden.