Verdiepings- en specialisatievakken

Verdiepings- en specialisatievakken

Bij RSM wordt veel aandacht besteed aan de verdieping en de wetenschappelijke onderbouwing van bedrijfskundige kennis. Na de basisvakken heb je de keuze uit tien verdiepingsvakken en zes specialisatievakken.

Leiderschap, management en bestuur

Je onderzoekt en leert wat leiderschap inhoudt, wat de toegevoegde waarde ervan is en hoe dit in de praktijk kan worden gebracht en ontwikkeld. Daarbij komen onderwerpen als macht, integriteit en verantwoordelijkheid aan de orde. Je bestudeert leiderschap vanuit de filosofie, economie, sociaal-psychologie en politicologie.

Prof. dr. Muel Kaptein, Coördinator leiderschap, management en bestuur

Management van verandering

Je leert hoe we kunnen kijken naar organiseer- en veranderprocessen, hoe we deze kunnen begeleiden, hoe we erbinnen kunnen interveniëren en hoe we het kunnen sturen. Het vak biedt een mix van theorie en praktische hanteerbare concepten. Alles gaat daarbij om betekenisgeving, verschillen in denkwijzen en organiseren als interactieproces. Je kunt de stof direct toepassen in je werkomgeving.

Dr. Marja Flory, Coördinator management van verandering

New business: innovatie en ondernemerschap

We richten ons op het realiseren van nieuwe bedrijvigheid door innovatie en ondernemerschap. Kenmerkend is de inzet van creativiteit, kennis en vaardigheden voor het oplossen van problemen, of het najagen van kansen. Theorie en praktijk worden afgewisseld in werkcolleges door middel van gastcolleges van ondernemers, real-life cases, simulatiespelen en online tests.

Prof. dr. Jan van den Ende, Coördinator new business: innovation en ondernemerschap

Operational excellence

Bij operational excellence gaat alles om het optimaliseren van operationele processen die diensten en goederen voortbrengen. Je onderzoekt hoe managers de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. We analyseren het ontwerpen van producten en diensten en de afweging tussen operationele efficiency en de customer experience.

Dr. Merieke Stevens, Coördinator operational excellence

Strategisch management en vernieuwing

Ontdek nieuwe strategieën en organisatievormen die organisaties succesvol maken. Naast strategische analyses van de organisatie, management en de omgeving, staat de implementatie daarvan in de praktijk centraal. Er is speciale aandacht voor onderwerpen zoals ambidexteriteit, strategische flexibiliteit en business model innovatie. Je kan de verworven inzichten direct toepassen binnen de eigen organisatie.

Vernieuwing en intern ondernemerschap (semester 3)

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een snel veranderende, onvoorspelbare en concurrerende omgeving. De vaardigheid om tijdig deze uitdagingen effectief te managen is van groot belang. In dit vak ga je in op de strategische vernieuwing van organisaties en het ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap binnen organisaties

Groei en internationalisatie (semester 3)

Onderzoek hoe ondernemingen groeien en op welke manieren ze expanderen. We verdiepen ons in allianties en overnames als manieren om te groeien en beter te concurreren. Daarnaast ontdek je hoe ondernemingen via internationale expansie hun groei-ambities realiseren. Waarom internationaliseren bedrijven, hoe concurreren ze internationaal en wat zijn de effecten op de performance?

Dr. René Olie, Coördinator strategisch management en vernieuwing

Business information management

Business information management benadert ICT en informatie management vanuit een organisatorisch managementsperspectief, waarbij je kijkt naar zowel strategische vraagstukken als implementatie en veranderingsprocessen. In het bedrijfsleven zien we de opkomst van nieuwe business modellen, nieuwe manieren van ondernemerschap en nieuwe vormen van leiderschap. Deze digitale transformatie is dé uitdaging voor veel organisaties, zowel voor commerciële organisaties als in de non-profit sector en bij de overheid.

Aart Simons, Coördinator business information management

Financieel management

Leer de basisbeginselen van financiële besturing van ondernemingen. Hiermee ben je in staat om als gesprekspartner te fungeren van financiële experts, zoals de CFO een registeraccountant, controller, bankier of consultant. Verdiep jezelf in de keuze van onder andere investeringsprojecten, vermogensstructuur, kapitaalkosten, dividendbeleid en prijsvorming op financiële markten. Je leert ook hoe je kunt omgaan met de besliscriteria voor een grote verscheidenheid aan financieel-economische vraagstukken.

Dr. Miriam Koning, Coördinator accounting and control

Human resource management

De mens in de organisatie staat centraal bij human resource management. Je leert bijvoorbeeld hoe een voorgenomen strategisch beleid met werknemers gerealiseerd kan worden; hoe medewerkers gerekruteerd, gemotiveerd en verder ontwikkeld kunnen worden; en hoe bij de strategievorming op de juiste manier rekening gehouden kan worden met de wensen en mogelijkheden van het personeel en de organisatie.

Dr. Bas Koene en prof. Dirk van Dierendonck, Coördinatoren human resource management

Strategische marketing

Wat beweegt de klant tot zaken doen met de organisatie? Hoe ga je klantgericht te werk? Hoe ontwikkel je een strategie hiervoor en hoe wordt deze onderhouden? Hoe kan je levenslange klantrelaties bouwen en optimaliseren? Je leert hoe organisaties waarde kunnen creëren door middel van strategische marketingactiviteiten. Je gaat uit van de marketingstrategie. We bespreken waardecreatie, het onderzoek naar behoeften in de markt, en het ontwikkelen van een waardepropositie en een duurzaam verdienmodel.

Prof. dr. Gerrit van Bruggen, Coördinator marketing strategie

Non-profit management

Het managen van non-profit organisaties is (letterlijk) een vak apart. Non-profits staan namelijk voor grote uitdagingen: de meesten branchespecifiek, sommigen vergelijkbaar met die in het bedrijfsleven. Welke vaardigheden zijn essentieel voor de manager van een non-profitorganisatie? Hoe kunnen partnerschappen met bedrijven en overheid vormgegeven worden? We onderzoeken samen de organisatievormen van non-profits, verschillende strategieën en hoe de benodigde resources gemanaged kunnen worden. De theorie pas je direct toe aan de hand van praktische vragen vanuit de non-profitsector. 

Dr. Lonneke Roza, Coördinator non-profit management