Studeren met een functiebeperking

Een handicap of functiebeperking kan er toe leiden dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan studenten zonder beperking. Onder ‘handicap’ verstaat Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) elke beperking, leerprobleem of medische/psychische aandoening die invloed heeft op je vermogen om te studeren of op elk ander aspect van je studentenleven:

  • visuele, auditieve en motorische handicaps
  • stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), spraak
  • stoornis autistisch spectrum (bijvoorbeeld Asperger)
  • stoornissen in geheugen of concentratie (bijvoorbeeld ADD of ADHD)
  • chronische ziektes (bijvoorbeeld diabetes, epilepsie, reuma, astma, ME/CVS, chronische RSI en zware migraine)
  • psychische ziektes of stoornissen (bijvoorbeeld depressies, fobieën, bipolaire stoornis)
  • elke andere omstandigheid die significante invloed heeft op je vermogen om te studeren.

Faciliteiten

RSM acht het van groot belang dat iedere student met een handicap of chronische ziekte de ondersteuning krijgt die op zijn/haar situatie is toegesneden op het gebied van studiebegeleiding, software of andere hulpmiddelen en speciale tentamenvoorzieningen zoals:

  • tentamen doen met een half uur extra tentamentijd in een aparte zaal
  • tentamens op A3-formaat
  • tentamen doen op een laptop. 

Deze faciliteiten worden op aanvraag verstrekt. 

Aanvragen toetsvoorziening 

Studenten met dyslexie of concentratieproblemen (zoals ADHD) kunnen vragen om tentamens in een aparte zaal met 30 minuten extra tijd of een tentamen op A3-formaat te krijgen, door rechtstreeks een aanvraag te doen bij RSM’s Examencommissie.  Dit verzoek indienen kan het hele jaar door. Houd echter rekening met een gemiddelde verwerkingstermijn van het verzoek van ca. 4 weken.

Het is niet mogelijk om multiple-choice tentamens op een laptop te maken.

Je dyslexie-verklaring of andere documenten dien je als bijlage toe te voegen aan je verzoek. Op de website van de Examencommissie kun je zien waaraan een dyslexie-verklaring moet voldoen. Er wordt gekeken of de toetsvoorziening wordt aanbevolen voor studenten met dezelfde functiebeperking.

Erasmus Universiteit: studeren met een functiebeperking

Informatie over materiële faciliteiten (toegankelijkheid gebouwen ed.) en financiële voorzieningen (zoals verlenging studiefinanciering) kun je vinden op Studeren met een functiebeperking van de Erasmus Universiteit.

Andere functiebeperkingen 

Studenten met andere functiebeperkingen dan dyslexie of AD(H)D kunnen contact opnemen met een van de studieadviseurs om te bespreken welke voorzieningen voor jou geschikt kunnen zijn en hoe je dit kunt aanvragen bij de Examencommissie. Maak hier een afspraak.

Contactgegevens studieadviseurs RSM

Als er geen afspraakmogelijkheden zijn op korte termijn, raden we je aan om een email te sturen naar studieadviseur@rsm.nl of neem op een andere manier contact op.

Begeleiding

Heb je een functiebeperking en studeer je al? Je kunt bij de studieadviseurs langskomen voor een persoonlijk gesprek om te bespreken of je met de geboden voorzieningen voldoende ondersteund worden in je studie. Dit kan door het maken van een afspraak of door langs te komen tijdens één van de inloopspreekuren. Kijk op onze website voor meer informatie.