De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens:

Een algemeen toeziende verantwoordelijkheid (juiste toepassing van de examenregelingen, bemiddelende partij in geschillen, kwaliteitsbewaking)

Regelgevende taken (richtlijnen voor examinatoren, regels met betrekking tot fraude, beoordeling van tentamens, compensatieregelingen)

Ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen (vrijstellingen, extra tentamenkansen, ontheffing verlenen van de normen in het kader van het bindend studieadvies)

Adviserende taken (tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, advies aan de decaan met betrekking tot de vaststelling van de OER)

De Examencommissie bestaat uit zes leden van de wetenschappelijk staf en een extern lid. De leden zijn benoemd door de decaan. De Examencommissie stelt de algemene regels en het beleid vast in gezamenlijkheid. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Als portefeuillehouder is een commissielid verantwoordelijk voor de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken van zijn portefeuille. De Examencommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

Prof.dr. L.C.P.M. Meijs (voorzitter)
Dr. I. Bogenrieder
Dr. J.P.J.M. Essers
Dr. W. Hulsink
Prof. dr. P.G.J. Roosenboom
Dr. M.B.J. Schauten (extern lid)
Vacature

C.M. Dirks-van den Broek LL M (managing director / secretaris)
J. van der Woude MSc-LL B (secretaris quality assurance)
I.M. van Essen LL M (adjunct-secretaris)
A.M. Schey MScBA (adjunct-secretaris)
M.C. de Haan-Huijgen (adjunct-secretaris)

 

K. van Oers / T. Moerland

Frequently Asked Questions

Meer informatie

Examenreglementen

Zoals neergelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) heeft elke opleiding twee examenreglementen:

 1. de Onderwijs- en Examenregeling (OER) ex artikel 7.13 WHW, vast te stellen door de decaan;
 2. de Regels en Richtlijnen (R&R) ex art. 7.12b WHW, vast te stellen door de Examencommissie.

In de OER worden onderwerpen behandeld als de inhoud van de opleiding, opsomming van vakken en de wijze waarop ze getentamineerd worden, de studielast per vak, een opsomming van de masterprogramma's, de volgorde van vakken, de leerdoelen van de opleiding, de aansluiting bacheloropleiding op de masteropleiding, doorstroomcriteria, toelatingeisen, schakelprogramma’s, nadere vooropleidingseisen zoals wiskunde en Engels, etc.

In de R&R staan zaken als regels met betrekking tot aanmelding tentamens en examens, orde tijdens tentamens, fraude, instructies aan examinatoren met betrekking tot nakijktermijn, beoordeling, zak/slaagregeling e.d.

Hieronder zijn de examenreglementen voor de Nederlandstalige opleidingen te vinden voor academisch jaar 2023-2024. Zie het archief voor de examenreglementen van voorgaande jaren.

Verzoeken

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie, op verzoek van de student, bijzondere regelingen treffen. Hieronder volgt een opsomming en omschrijving van verzoeken die het meest frequent worden ingediend bij de Examencommissie. Wij verzoeken u eerst het bijbehorende beleid te lezen van een specifiek verzoektype alvorens een verzoek in te dienen. 

De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding verlenen.

N.B. Binnen de premasteropleiding (die grotendeels uit bachelorvakken bestaat) en de masteropleidingen worden geen vrijstellingen verleend. 

Indienen van het verzoek 

Een verzoek om vrijgesteld te worden voor een vak kan ingediend worden via het Online Verzoek Formulier. Elke vrijstellingsaanvraag moet in een afzonderlijk formulier aangevraagd worden, m.a.w. u kunt niet in 1 formulier meerdere vrijstellingen in 1x aanvragen.

Een verzoek dient voorzien te zijn van alle relevante stukken zoals getuigschriften, cijferlijsten, vakomschrijving, literatuurlijst, e.d. Indien voor meer vakken een vrijstelling wordt aangevraagd, dan dient per vak de bijbehorende stukken en het behaalde cijfer bijgevoegd te zijn. N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden, maar dienen altijd in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. 

Een verzoek tot vrijstelling dient zo spoedig mogelijk na de start van het studiejaar maar uiterlijk 4 weken voor het begin van het vrij te stellen vak te worden ingediend.

Behandeling van het verzoek 

Verzoeken die te laat of onvolledig worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

De Examencommissie toetst of het verzoek voldoet aan de volgende eisen: 

 • De aan het vak bestede tijd (eventueel uitgedrukt in studiepunten) dient minimaal gelijk te zijn aan wat daar in het vak, waar de vrijstelling voor aangevraagd wordt, voor staat;
 • Er dient qua inhoud en niveau een goede overeenkomst te bestaan tussen de studiestof op grond waarvan de aanvrager meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen en het vak waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. De werkvormen en doelstellingen van het vak dat men gevolgd heeft en van het vak waarvoor men vrijstelling wil aanvragen dienen overeen te komen, blijkend uit de ingediende stukken. Daarnaast moet uit het begeleidend schrijven blijken welke onderdelen van de stof corresponderen met welke onderdelen (cases, tentamenonderdelen) van het vak waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd;
 • Uit de stukken moet blijken dat alle vakken, op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd, met voldoende resultaat zijn afgerond;
 • Een elders behaald vak kan slechts worden ingezet voor een vrijstelling van maximaal 1 vak uit de RSM bachelor opleiding.

De Examencommissie neemt zo spoedig mogelijk een besluit op basis van de stukken en het oordeel van de verantwoordelijke docenten van het betreffende vak. 

N.B. Een eenmaal verleende vrijstelling wordt niet meer teruggedraaid, ook niet op verzoek. Daarnaast kan een reeds behaald examenonderdeel niet alsnog vrijgesteld worden. 

Registratie van de vrijstelling 

Voor een verleende vrijstelling worden geen studiepunten en cijfer op de cijferlijst vermeld. De vrijstelling wordt op de cijferlijst met een ‘V’ aangeduid. Een vrijgesteld examenonderdeel telt niet mee bij het vaststellen van het gemiddelde examencijfer voor de opleiding. Deze informatie is van belang bij het bepalen van het judicium. 

De Examencommissie kan in de volgende individuele gevallen een extra kans verlenen: 

1. Persoonlijke omstandigheden 

In geval van (langdurige) persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige of chronische ziekte), waarbij: 

 • het onmogelijk was deel te nemen aan de reguliere tentamens, en
 • het onmogelijk is op korte termijn tentamens af te leggen volgens het reguliere rooster, en 
 • ernstige studievertraging is te verwachten

Een verzoek om een extra tentamenkans op grond van persoonlijke omstandigheden kan slechts na consulatie van de studieadviseur of studentendecaan worden ingediend, en dient voorzien te zijn van een studieplanning en een advies. 

2. Topsport

Indien verzoeker één of meer tentamens heeft moeten missen vanwege het beoefenen van sport op topniveau, waarbij de verzoeker door het Bureau Topsport als topsporter is erkend. Het verzoek moet via de studieadviseur of de studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies.

3. Laatste vak Bachelor programma (van toepassing op cohort 2019 tot en met 2022)

Indien verzoeker  na de herkansingsronde alle vakken van de bacheloropleiding heeft afgerond, met uitzondering van  één vak van blok  12 of 13 of 14, kan de Examencommissie een extra kans verlenen voor dit laatste vak onder de kwantitatieve voorwaarde dat verzoeker aan alle toetsgelegenheden heeft deelgenomen, en de kwalitatieve voorwaarde dat verzoeker bij één  van deze pogingen minimaal een 4,0 heeft behaald. 

Indien het laatste openstaande vak in een andere periode dan blok 12,13 of 14 wordt aangeboden, wordt geen extra toetsgelegenheid georganiseerd; in dat geval dient de student deel te nemen aan de reguliere toetsgelegenheid van het volgende studiejaar om te slagen voor het vak/de bacheloropleiding.

Het verzoek voor een extra kans moet  vóór 22 juli 2023 bij de Examencommissie zijn ingediend. De Examencommissie zal haar best doen om de extra herkansing voor 31 augustus 2023 te laten plaatsvinden.

In geval je een bachelorvak open hebt uit het  oude curriculum, verwijzen we je naar de transitiewebsite voor meer informatie.

Het besluit

Indien de Examencommissie een extra tentamenkans verleent, wordt de betreffende examinator gevraagd zijn medewerking te verlenen. Meestal wordt de student gevraagd met de examinator contact op te nemen om het tijdstip van de extra kans af te spreken. In het besluit wordt dan vastgelegd dat de extra kans moet plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Het kan echter ook zijn dat de herkansing plaatsvindt op een vooraf vastgesteld tijdstip waaraan meerdere studenten deelnemen.

Let op, een extra tentamenkans wordt in principe slechts eenmaal verleend. De Examencommissie zal geen extra kans verlenen ter verbetering van reeds behaalde vakken.

Een verzoek voor een extra tentamenkans kan ingediend worden via het Online Verzoek Formulier

Studenten kunnen op beperkte schaal vakken van andere opleidingen inbrengen als keuzevak in hun examenprogramma. Het gaat daarbij vooral om de invulling van de 30 EC 'Elective space' in bachelor 3 (20 EC in geval van het oude stijl programma) of de 6 EC free elective van de masteropleidingen. Zie voor meer informatie met betrekking tot de bacheloropleidingen ‘Bijlage Elective space B3’ van de Examenreglementen.

Inbrengen in curriculum

Het algemene beleid van de Examencommissie met betrekking tot het inbrengen van vakken van andere opleidingen als keuzevak is als volgt:

 1. Het vak moet onderdeel zijn van een geaccrediteerde opleiding van een Nederlandse universiteit of een buitenlandse research driven university;
 2. Het vak moet qua niveau gelijkwaardig zijn aan het RSM vak, dus bijvoorbeeld geen bachelor vak als master free elective;
 3. Het vak moet qua inhoud, vaardigheden, attitude en toetsing voldoende passen binnen de gestelde eindtermen van de opleiding;
 4. Het vak moet toegevoegde waarde hebben voor de opleiding en daarom mag er niet te veel overlap zijn met verplichte onderdelen van de betreffende RSM-opleiding;
 5. Het vak wordt niet gebruikt voor een andere opleiding die door betrokken student wordt gevolgd;
 6. Het vak moet gevolgd en getentamineerd worden terwijl de student bij de RSM als student staat ingeschreven.

Vrijstelling van de bachelor profileringsruimte

De Examencommissie kan besluiten de bachelor 'Elective space' geheel of gedeeltelijk vrij te stellen wanneer een student EC heeft behaald ten behoeve van een tweede bachelor programma. Bovengenoemd punt 4 is wel van belang; er mag niet te veel overlap zijn. Punten 5 en 6 zijn niet van toepassing bij de toekenning van een vrijstelling.

Vrijstellingen in de masterfase worden niet verleend, dus ook niet voor de master free elective ruimte.

Een vrijstelling weegt niet mee bij de bepaling van het GPA. De niet-numerieke beoordeling ‘VR’ wordt getoond op de cijferlijst.

Bachelor Minor

Het volgen van een bachelor minor overeenkomstig het EUR minorregister behoeft geen aparte goedkeuring van de Examencommissie. Dit geldt ook voor het LDE (Leiden, Delft, Erasmus) minoraanbod.

Hebt u een minorprogramma slechts gedeeltelijk afgerond dan worden de behaalde onderdelen niet automatisch ingebracht in uw curriculum. U kunt een verzoek indienen bij de Examencommissie voor het inbrengen van losse keuzevakken.

Extra curriculaire activiteiten zoals bestuurswerk

Bestuurswerk voor studie- of studentenverenigingen is goed voor het CV van een student maar kan vanwege het ontbreken van academisch karakter en begeleiding in principe geen studiepunten opleveren voor de opleiding.

Bachelor “Free mover exchange” / vakken in het buitenland

Wilt u ten behoeve van de bachelor 'Elective space' op eigen initiatief vakken gaan volgen bij een andere instelling in het buitenland, dan dient u vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie. De Examencommissie beoordeelt de instelling en de gekozen vakken volgens bovengenoemd beleid. De vakken worden niet als een exchange aangemerkt op uw cijferlijst.

Master free elective

Wanneer u buiten de faculteit een master free elective wenst te volgen dan dient u dit verzoek vooraf in te dienen bij de Examencommissie. De Academic Director dient in principe inhoudelijk achter uw verzoek te staan. Voeg een goedkeuringsemail toe aan uw verzoek.

Vrijstellingen in de masterfase worden niet overwogen.

Het is in principe mogelijk om binnen uw MSc curriculum extra programma onderdelen af te leggen, mits u hiermee niet het reguliere aantal geplande vakken per blok overschrijdt. Hebt u dus in een bepaald periode minder onderwijsaanbod vanwege een extra inschrijfjaar, dan kunt u zich vrij aanmelden voor extra programme of free electives. Voor deelname aan andere programma onderdelen zoals core courses heeft u altijd expliciete goedkeuring van de Examencommissie nodig. Extra afgelegde componenten komen als extra free electives op uw cijferlijst te staan en kunnen niet meer worden ingetrokken door de student.

Let op: alleen MiM-studenten mogen uitstel van actieve graad aanvragen om een extra master free elective op de cijferlijst op te laten nemen, nadat alle andere componenten van de opleiding zijn afgerond. Master studenten van andere opleidingen kunnen geen uitstel van actieve graad aanvragen ten behoeve van een extra master free elective.

Twee master programma’s

Legt u twee master programma’s gelijktijdig af dan komt u in aanmerking voor het volgen van twee electives in één blok wanneer u voor de eerste master minstens 54 EC hebt behaald in het eerste jaar van inschrijving voor deze master. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseurs.

Verzoek indienen

Een bachelor keuzevakverzoek dient te worden ingediend via Osiris Zaak en een master keuzevakverzoek via het Online Verzoek Formulier. Het verzoek moet voorzien zijn van alle relevante stukken (zoals vakbeschrijving, literatuurlijst, etc.). Houd rekening met grote drukte in de zomerperiode, dus wees deze indien mogelijk voor. Anders bestaat de kans dat uw verzoek niet voor de start van het nieuwe collegejaar is afgehandeld. 

Weergave op de cijferlijst

Bij het inbrengen van een extern keuzevak wordt in principe het door de externe instelling toegekende cijfer op de RSM cijferlijst overgenomen, tenzij het vak is afgelegd aan een instelling anders dan de Nederlandse universiteit. Omdat er bij buitenlandse instellingen doorgaans sprake is van een andere becijferingsmethodiek wordt in dit geval een Pass/Fail-beoordeling toegepast. Dit geldt dus ook voor behaalde vakken in het kader van een Exchange.

Er worden niet meer dan 30 EC opgenomen in de 'Elective space' (20 EC in het oude stijl programma) (en 180 EC in het gehele curriculum), tenzij er sprake is van een ondeelbaar vak. Tot het moment waarop de 180 EC zijn afgelegd en de actieve graad verleend gaat worden, kan de student nog aangeven welk vak hij wil opvoeren in het examenprogramma en mee wil laten tellen in het GPA. Dit verzoek dient tijdig bij de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, (Sanders gebouw, kamer L3-033) ingediend te worden: minimaal 6 weken voordat het laatste cijfer bekend is op grond waarvan de graad verleend gaat worden. 

Indien een student vakken heeft behaald in het kader van een Exchange programma dan wordt de 'Elective space' daarmee met voorrang op eventuele andere vakken - zoals een minor, stage of keuzevak – ingevuld, ook als dat andere vak eerder is behaald. Voor de vakken die als gevolg hiervan buiten het examenprogramma vallen, wordt op verzoek een aparte verklaring afgegeven door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering.

Extra kansen

Het is niet mogelijk om een extra kans voor een keuzevak– bijvoorbeeld omdat dit keuzevak uw laatste openstaande vak is voor afstuderen – aan te vragen.

Studenten met een tijdelijke of structurele functiebeperking (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kunnen voor de duur van deze beperking, binnen de grenzen van het redelijke, gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten moeten ertoe bijdragen dat studenten met een functiebeperking een gelijke kans op studiesucces hebben. Voorbeelden zijn: het afleggen van het tentamen in een aparte ruimte met een half uur extra tentamentijd, het tentamen ter beschikking stellen op A3 formaat en het tentamen afleggen op een PC. 

Studenten die nog geen toestemming hebben van de Examencommissie om gebruik te maken van bijzondere faciliteiten op grond van een functiebeperking, kunnen hiertoe een verzoek indienen via Osiris Zaak. Het indienen van een verzoek kan gedurende het hele collegejaar. Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde verwerkingstermijn van het verzoek van ca. 4 weken. De dyslexie-verklaring of andere relevante documenten dienen als bijlage toegevoegd te worden aan het verzoek. Studenten kunnen vooraf controleren of hun dyslectie-verklaring voldoet aan het op de EUR geldende protocol.

Ik wil een voorziening aanvragen.

De Examencommissie beslist of aan de student op basis van zijn/haar functiebeperking bijzondere faciliteiten worden toegekend.

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Compensatieregeling Bachelor 1

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1, mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Compensatieregeling Bachelor 2/3

Daarenboven kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:

 • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd:
  • oude stijl programma als bedoeld in artikel 2.3b van de OER: de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, of
  • nieuwe stijl programma als bedoeld in artikel 2.3a van de OER: de Bachelor 3 vakken met meer dan 7.5 EC (zoals als een minor, een stage, een International Exchange, etc),  Advanced Research Methods (3 EC)  en het Bachelor Project (7 EC),
   en waarbij
 • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5 en
 • het gewogen gemiddelde als bedoeld in artikel 6.3 lid 1 Regels en Richtlijnen minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak)

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, de student hoeft niets te doen.
De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend. Het verzoek kan worden ingediend via Osiris Zaak in Osiris Student. Het GPA wordt vervolgens door de Studentenadministratie (Afdeling Studievoortgang & Diplomering) berekend, waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Indien u van te voren zelf uw GPA wilt controleren wijzen wij er op dat dit handmatig dient te gebeuren. In Osiris wordt het GPA namelijk slechts gebaseerd op voldoende resultaten. Het door Osiris berekende GPA is dus niet bruikbaar om te bepalen of een student in aanmerking komt voor compensatie, aangezien het onvoldoende cijfer voor het te compenseren vak niet mee is genomen bij de berekening. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.

Bindend Studieadvies

De Examencommissie speelt een belangrijke rol in het kader van het bindend studieadvies (BSA). Vastgelegd is dat de Examencommissie aan alle studenten van het eerste cursusjaar tweemaal per jaar een zogenaamd tussentijds advies geeft. Aan het einde van het studiejaar volgt het definitieve advies van de decaan. Dit definitieve advies wordt voorbereid door de Examencommissie in samenwerking met de studieadviseurs en de studentendecanen.

Volgens de norm van het BSA dienen aan het eind van het eerste jaar van inschrijving alle examenonderdelen van cursusjaar Bachelor 1 behaald te zijn. Indien de student niet aan de norm heeft voldaan dan zal hij/zij de opleiding moeten verlaten en mag hij/zij vervolgens gedurende de drie volgende studiejaren niet opnieuw met de opleiding beginnen.

De Examencommissie kan, namens de decaan, het definitieve BSA uitstellen in geval van persoonlijke omstandigheden. In dat geval kan nog niet gezegd worden dat de student ongeschikt is voor de opleiding.

Daarnaast kan de Examencommissie, namens de decaan, op grond van 'hardheid' van de norm afwijken in geval de student niet aan de BSA norm voldoet, er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden, maar er niet gezegd kan worden dat de student ongeschikt is voor de opleiding. Daartoe zal de Examencommissie aan het einde van het academisch jaar, tijdens de hardheidsvergadering, alle studenten van het eerste cursusjaar beoordelen die één niet-compensabele onvoldoende of hooguit twee onvoldoendes hebben behaald. Doorslaggevende factoren voor toepassing van ontheffing van de norm op basis van hardheid zijn het cijfergemiddelde en het cijferbeeld.

Alvorens het definitieve BSA uit te brengen zal de groep studenten aan wie de Examencommissie, namens de decaan, voornemens is een negatief BSA uit te brengen in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Slechts indien er sprake is van nog niet eerder gemelde aantoonbare zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, waarbij er een causaal verband bestaat met het niet behalen van de BSA norm, kan er worden afgezien van het uitbrengen van een negatief BSA.

Fraude / Plagiaat

De faculteit stelt hoge kwaliteitseisen. Daarbij hoort een streng fraudebeleid. In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de Examencommissie (zie "Examenreglementen") staat wat onder fraude verstaan wordt en welke maatregelen getroffen kunnen worden (zie artt. 1.2, tweede lid en 3.4 van de R&R).

Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, inzicht en vaardigheden van hem of een andere student geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.

Hieronder vallen onder andere spieken, persoonsverwisseling en plagiaat.

Indien fraude wordt geconstateerd kan de Examencommissie een sanctie opleggen. Deze straf kan variëren van een berisping tot uitsluiting van alle tentamens voor één jaar. Bij ernstige fraude kan de Examencommissie het College van Bestuur zelfs adviseren de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief te beëindigen. Doorgaans is de sanctie minimaal ongeldigverklaring van het betreffende tentamen én uitsluiting van dat tentamen voor de duur van 1 jaar. Daarnaast komen veroordeelde studenten uiteraard niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen.

Meer informatie over het fraudebeleid van de universiteit kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over bronvermelding en plagiaat zie de Handout Bronvermelding 2017

Fraude of plagiaat, je wordt er niet beter van! Bekijk de video.

Rechtsbescherming

Bezwaar en Beroep

Wanneer een student het niet eens is met een beslissing van een universitair orgaan zoals het College van Bestuur, de decaan van een faculteit, de examencommissie of een examinator, dan zijn er juridische mogelijkheden om daar wat aan te doen: in beroep gaan tegen die beslissing of bezwaar aantekenen. De keuze tussen de twee verschillende mogelijkheden is afhankelijk van het type besluit. Onder een besluit staat een beroepsclausule waarin verwezen wordt naar de juiste rechtsgang. Hieronder worden beide procedures kort beschreven.

Beroepsprocedure

Een student die bezwaren heeft tegen een beslissing van een examinator (o.a. beoordelingen) of de Examencommissie, kan een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Erasmus Universiteit. In spoedeisende gevallen kan men aan de voorzitter van het CBE vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende, dit is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het beroep dient te worden ingesteld binnen zes weken nadat de aangevochten beslissing is bekend gemaakt. Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een beslissing, moet het binnen een redelijke termijn worden ingediend.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingesteld bij het CBE, ter attentie van de secretaris van dit College. Het beroep kan ook ingediend worden via de EUR Faciliteit Rechtsbescherming waar alle beroep- en bezwaarschriften en klachten online kunnen worden ingediend.

Voorafgaand aan de behandeling van een beroep door het CBE vindt een schikkingsfase plaats, waarin de Examencommissie of examinator onderzoekt of het beroep van eiser geschikt kan worden (= formele schikkingspoging). Tijdens deze fase kunnen partijen hun standpunten nader toelichten, wordt onderzocht of het besluit zorgvuldig en op goede gronden tot stand is gekomen en of het besluit heroverwogen moet worden.

Het CBE gaat er vanuit, dat door degene die het beroep instelt zelf eerst met de desbetreffende examinator of met de Examencommissie contact is opgenomen om te proberen tot overeenstemming te komen (= materiële schikkingspoging). Men dient er wel rekening mee te houden dat de termijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift bij het CBE ondertussen blijft doorlopen. Met het oog hierop kan alvast een voorlopig beroepschrift worden ingediend.

Tegen de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan de belanghebbende binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, zie hiervoor ook https://www.raadvanstate.nl/studentenzaken

Meer informatie over beroepsprocedures kunt u vinden op de website van het CBE-EUR. Nadere inlichtingen over de procedure kunnen ook worden ingewonnen bij het CBE via een e-mail naar cbe@eur.nl.

Bezwaarschriftprocedure

Tegen beslissingen van of namens het College van Bestuur kan een bezwaarschrift ingediend worden. Het gaat dan m.n. om beslissingen over de inschrijving als student, decentrale selectie, beëindiging van de inschrijving, betaling of restitutie van collegegeld, financiële ondersteuning en ontzegging van de toegang tot de gebouwen, terreinen of voorzieningen van de universiteit. Uiteraard hoeft u bij een meningsverschil niet direct een beroeps- of bezwaarschriftprocedure te beginnen. Praten met degene die het besluit heeft genomen leidt vaak al tot een oplossing.
Een bezwaarschrift kan ook worden ingediend tegen de schriftelijke weigering om te beslissen of het uitblijven van een beslissing.
Het bezwaar kan ingediend worden via de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Het bezwaarschrift wordt in eerste instantie behandeld door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Deze commissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over het bezwaar, waarna het College van Bestuur de zaak heroverweegt en een beslissing op het bezwaarschrift neemt. Alvorens advies uit te brengen gaat de commissie eerst na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Het college van bestuur neemt een beslissing op het bezwaar na maximaal 10 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan binnen zes weken beroep ingesteld worden bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.

Meer informatie over deze bezwaarschriftprocedure is te vinden op de EUR website over rechtsbescherming.

Klachtenprotocol

RSM streeft naar onderwijs en tentamens van hoge kwaliteit en wil deze continu verbeteren. Daarom hebben we feedback van onze studenten nodig als het onderwijs en de tentamens niet aan de maat zijn. Indien een student ontevreden is over de onderwijsvoorzieningen, het onderwijs, of de tentamens dan is het van belang om de juiste stafleden zo spoedig mogelijk daarover te informeren. Daartoe zijn er bij RSM en EUR de volgende klachtprocedures vastgesteld.

Studenten die overwegen om een klacht in te dienen kunnen altijd een studieadviseur of een studentendecaan raadplegen. Zij kunnen begeleiden en adviseren en zo nodig als mediator optreden.

Klachten met betrekking tot de inhoud of de organisatie van het onderwijs

Over het algemeen kunnen klachten over de inhoud of de organisatie van het onderwijs aan het einde van de onderwijsperiode gemeld worden via de verschillende. De evaluatie wordt teruggekoppeld naar de betreffende verantwoordelijke(n) voor het onderwijs. Gedurende de onderwijsperiode dienen dringende klachten over de inhoud van het onderwijs bij de betreffende coördinerend docent gemeld te worden via de daarvoor bestemde kanalen zoals het Canvas en/of e-mail. Acute klachten over de organisatie van het onderwijs gedurende de onderwijsperiode kunnen ook gemeld worden bij de betreffende programmamanager. Raadpleeg de RSM website voor de contactgegevens.

Klachten met betrekking tot de tentaminering

Er zijn vier verschillende manieren om een klacht in te dienen:

 1. Vak-evaluaties;
 2. Studenten Vertegenwoordiging RSM;
 3. Examencommissie RSM;
 4. EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

1. Vak-evaluaties
Over het algemeen kunnen klachten met betrekking tot tentaminering gemeld worden bij de evaluatie na de tentaminering van het vak. De betreffende examinator, programmamanagers en de Examencommissie ontvangen de evaluatie feedback van de studenten.

2. Klachten m.b.t. een tentamen via de Studenten Vertegenwoordiging RSM
Individuele studenten kunnen een klacht indienen bij de Examencommissie via de webportal. Dit is verder beschreven onder c.

Voor wat betreft klachten die alle studenten aangaan (bijvoorbeeld een missend tentamenblad, fouten in het tentamen, storingen tijdens het tentamen), geldt een specifiek protocol zodat de klacht efficiënt en effectief behandeld kan worden. Deze klachten dienen via tussenkomst van de Studenten Vertegenwoordiging RSM ingediend te worden. Mede naar aanleiding van de op Canvas gepubliceerde toets en de bijbehorende antwoordmodellen kunnen studenten binnen een week gemotiveerd reageren op de vragen en antwoordmodellen via feedbackBA@rsmsr.nl or feedbackIBA@rsmsr.nl. Na deze termijn worden geen nieuwe commentaren op de vragen meer in behandeling genomen. De SV verzamelt en groepeert deze commentaren en stuurt de commentaren uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de plenaire nabespreking naar de examinator. De examinator gaat tijdens de nabespreking in op de geleverde commentaren. Indien de examinator naar aanleiding van de nabespreking afwijking van de beoordelingsregels overweegt dan dient hij daartoe goedkeuring van de Examencommissie aan te vragen. De examinator dient uiterlijk vier weken na afname van het tentamen een definitieve reactie op de verzamelde commentaren van de SV op Canvas te publiceren. Daarmee is de nabesprekingsprocedure afgerond.

Indien na afronding van de nabesprekingsprocedure de SV meent dat het probleem nog niet is opgelost dan dient de SV bij de Examencommissie een klacht in via de web-portal.

De Examencommissie zal de klacht onderzoeken op basis van de ingediende stukken en eigen onderzoek. In ieder geval worden zowel de SV als de examinator gehoord. Binnen zes weken na indiening van de klacht zal de Examencommissie de SV in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en welke conclusies daar eventueel aan worden verbonden. De bevindingen en conclusies zijn doorgaans niet voor beroep vatbaar.

3. Individuele klachten m.b.t. een tentamen
Indien een student naar aanleiding van de tentaminering een klacht heeft dan kan deze via de web-portal bij de Examencommissie ingediend worden. Alle relevante stukken, waaronder - indien van toepassing - de reactie van de examinator of de surveillant, dienen bij de klacht gevoegd te worden. De indiener krijgt een ontvangstbevestiging. De Examencommissie zal de klacht onderzoeken op basis van de ingediende stukken en daarnaast ook eigen onderzoek doen. In ieder geval worden zowel de klager als de examinator of surveillant gehoord. Binnen zes weken na indiening van de klacht zal de Examencommissie de klager in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en welke conclusies daar eventueel aan worden verbonden. De bevindingen en conclusies zijn doorgaans niet voor beroep vatbaar.

NB: Een klacht kan niet gaan over een individuele beslissing van de examinator zoals de beoordeling van het tentamen. Indien een student na de nabespreking niet eens is met zijn/haar cijfer, dan kan de student eventueel een beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens via de EUR Faciliteit Rechtsbescherming. Het indienen van een beroep is wel gebonden aan een termijn, te weten 6 weken na bekendmaking van het cijfer.

Buiten behandeling laten van een klacht met betrekking tot de tentaminering
De Examencommissie zal een klacht in het kader van een tentamen in ieder geval buiten behandeling laten indien betrokkene beroep had kunnen instellen. Gelet op de beroepstermijn worden dergelijke klachten die 6 weken na de vaststelling van de beoordeling worden ingediend buiten behandeling gelaten.

4. EUR Faciliteit Rechtsbescherming
Omdat het niet altijd meteen duidelijk is wat de juiste procedure of instantie is, heeft de EUR één centrale faciliteit ingericht waar alle klachten en beroep- en bezwaarschriften online kunnen worden ingediend: de EUR Faciliteit Rechtsbescherming via rechtsbescherming@eur.nl. Een klacht kan ook per post ingediend worden per adres EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A2-07D, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Een klacht kan ook mondeling bij een studentendecaan ingediend worden. Hiervoor moet online een afspraak met een studentendecaan gemaakt worden. Zie voor verdere informatie de EUR- website.

Toetsbeleid

De Examencommissie heeft van de wetgever de opdracht gekregen toezicht te houden op toetsing en examinering van de initiële opleidingen. Het integraal toetsbeleid gericht op kwaliteit en kwaliteitsborging van toetsing en examinering is hier te vinden.

Jaarverslagen

In het jaarverslag doet de Examencommissie verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar aan de hand van de behandeling van enkele specifieke onderwerpen. 

Het jaarverslag van 2020-2022 is hier beschikbaar.

Het jaarverslag van 2019-2020 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het jaarverslag van 2018 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het jaarverslag van 2017 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het jaarverslag van 2016 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het jaarverslag van 2015 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2014 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2013 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2012 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2011 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2010 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2009 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Het Jaarverslag van 2008 van de Examencommissie is hier beschikbaar

Contact informatie

Informatie over onderwerpen die betrekking hebben op de examens en tentamens is te vinden op de website van het programma en van de Examencommissie. Aangeraden wordt deze websites te raadplegen alvorens contact op te nemen met het secretariaat van de Examencommissie. Kijk ook eerst in de FAQs of u daar het antwoord vindt.

Korte, informatieve vragen kunnen per e-mail gesteld worden via EC@rsm.nl.

Een formeel verzoek (bijvoorbeeld een vrijstellingsaanvraag) kan ingediend worden via het Online Verzoek Formulier. Let op, verzoeken voor extra (toets)voorzieningen in het kader van een functiebeperking en bachelor keuzevakverzoeken dienen te worden ingediend via Osiris Zaak. Een verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken. N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen altijd in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie.

Wees duidelijk in uw verzoek en geef voldoende informatie. Indien het verzoek een bepaald vak of tentamen betreft, vermeld dan altijd de naam van het vak/tentamen, vakcode, tentamendatum en de betreffende docent. Dit kan onduidelijkheid en vertraging voorkomen. Geef ook aan wat de reden(en) van uw verzoek is/zijn.

Als uw verzoek in behandeling wordt genomen, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Tenslotte, houd er rekening mee dat het antwoord op een verzoek 4 weken kan duren. Bij verzoeken waar meerdere personen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces of in de drukke maand augustus kan het langer dan 4 weken duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Postadres

Rotterdam School of Management, Erasmus University
Examencommissie RSM, Mandeville gebouw, T5-41
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

Secretariaat Examencommissie
Mandeville gebouw, kamer T5-41
Burgemeester Oudlaan 50
Geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00-12:30 uur (uitgezonderd feestdagen en vakantieperiodes)