BSA

BSA

Bindend studieadvies (BSA)

De studie Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies, het BSA. De bedoeling hiervan is het voorkomen van onnodig tijdverlies, frustraties en negatieve gevolgen voor je carrière. Je krijgt een positief bindend studieadvies indien je het eerste Bachelor jaar in één studiejaar hebt afgerond (60 ECTS). Voldoe je niet aan deze eis dan is het advies negatief. Een negatief bindend studieadvies heeft tot gevolg dat je niet verder mag met de studie en jezelf de komende drie studiejaren niet opnieuw kunt inschrijven voor de studie Bedrijfskunde aan RSM.

De examencommissie monitort je studievoortgang en geeft twee keer per studiejaar een voorlopig studieadvies af. In december, aan het einde van het eerste trimester en in april, na trimester 2. Dit wordt gebaseerd op het aantal behaalde vakken tot op dat moment. Het definitieve bindend studieadvies ontvang je eind augustus.

Herkansingen

Je kunt in het eerste studiejaar maximaal vier vakken herkansen.

Compensatieregeling

De compensatieregeling houdt in dat je één onvoldoende kunt compenseren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:         

  • Het cijfer voor het vak dat gecompenseerd wordt ligt tussen de 4.5 en 5.4 (afgeronde 5)         
  •  Je hebt voor alle andere vakken een voldoende behaald, waaronder minimaal één afgeronde zeven (6.5 of hoger)         
  • Je staat ingeschreven als eerstejaars student

Als je aan de voorwaarden van compensatie voldoet hoef je verder niets te doen. De compensatie verschijnt eind augustus automatisch in Osiris nadat alle cijfers van de herkansingen hier zijn verwerkt. Het gecompenseerde cijfer komt op je cijferlijst bij het diploma en telt mee in je GPA.

Wanneer neem je contact op met de studieadviseurs?

De studieadviseurs geven studenten advies en begeleiding tijdens de studie. Je kunt voor verschillende zaken contact met ze opnemen, bijvoorbeeld:

  • Twijfel over je studiekeuze         
  • Het bespreken van studiemethoden, studieplanning, hoe studievertraging te voorkomen.         
  • Tegenvallende studieresultaten, dreigend negatief BSA.         
  • Het bespreken van persoonlijke omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden) die de studievoortgang beïnvloeden.

Studenten met onvoldoende studieresultaten wordt geadviseerd om na elke tentamenperiode een afspraak te maken met de studieadviseurs. Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studieprestaties beïnvloeden, meld die dan zo snel mogelijk aan de studieadviseur. Er kan dan in een zo vroeg mogelijk stadium rekening worden gehouden met je omstandigheden en zo nodig kan je studieplanning aangepast worden. Wacht niet tot het einde van het studiejaar, tenzij het niet anders kan.

In geval van bewezen persoonlijke omstandigheden, spelen de studieadviseurs een voorbereidende en bemiddelende rol bij de bepaling van het bindend studieadvies. Het definitieve advies wordt afgegeven door de examencommissie.

Stoppen met de studie

Als je stopt met de studie vanwege bijvoorbeeld tegenvallende studieresultaten, spijt van de studiekeuze of persoonlijke omstandigheden, denk dan aan de volgende punten:      

  1. Neem als je nog niet zeker bent van je besluit om te stoppen contact op met de studieadviseurs om je opties te bespreken.      
  2. Schrijf je uit via studielink en verzoek indien van toepassing om teruggave van te veel (vooruit)betaald collegegeld.      
  3. Neem contact op met DUO om door te geven dat je stopt met de studie, aangezien je recht op studiefinanciering (leenstelsel) en OV kaart vervalt per datum van uitschrijving. Voorkom dat je ten onrechte gebruik maakt van voorzieningen en moet terugbetalen.

Als je tijdens je eerste studiejaar stopt met de studie en je uitschrijft vóór 1 februari krijg je geen negatief bindend studieadvies. Je kunt jezelf dan voor het volgende studiejaar opnieuw inschrijven voor de studie Bedrijfskunde aan RSM.