Klachtenprocedure

Het team van Executive Education doet zijn uiterste best om aan de redelijke verwachting van u als deelnemer aan onze programma’s en tevens belangrijke ambassadeur van onze opleidingen tegemoet te komen. Mocht er iets voorkomen waarover u ontevreden bent, dan verzoeken wij u vriendelijk om het eerst persoonlijk te bespreken met de Programma Manager van uw programma. In ons team wordt uw klacht zeer serieus genomen. Er zal alles in het werk worden gesteld om te komen tot een voor eenieder bevredigende oplossing en of uitleg. Wanneer u meent dat de klacht niet meer op persoonlijk niveau is op te lossen, kunt u overgaan tot het indienen van een officiële klacht. Het management team neemt uw klacht in behandeling volgens de hieronder uiteengezette procedure.:

Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het programma of de module schriftelijk gemotiveerd aan de Executive Office Manager van Rotterdam School of Management BV te worden meegedeeld. Bij het verlopen van de periode waarin u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

  1. Uw naam en adres
  2. Dagtekening
  3. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
  4. Datum, tijd en plaats van de levering
  5. De reden waarom u bezwaar maakt
  6. Ondertekening

Klachten worden binnen vier weken na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld.

Klachtencommissie

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie die namens de directie van de Rotterdam School of Management BV handelt. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het antwoord van de Executive Office Manager schriftelijk gemotiveerd aan de klachtencommissie te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De klachtencommissie bestaat uit:

  • drs. Wilfred Mijnhardt, voorzitter (Policy Director, Rotterdam School of Management)
  • Mariapia Di Palma (Manager Registrar Office, Rotterdam School of Management BV)

De klachtencommissie neemt binnen vier weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar:

Jaklien Woerlee
Executive Office Manager
Rotterdam School of Management BV
Bayle Building J4-51
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
jwoerlee@rsm.nl

U kunt uw beroep sturen naar:

Drs. Wilfred Mijnhardt
Policy Director
Rotterdam School of Management
Erasmus University
Mandeville Building T6-32
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
wmijnhardt@rsm.nl