Klachtenprotocol

Klachtenprotocol

RSM streeft naar onderwijs en tentamens van hoge kwaliteit en wil deze continu verbeteren. Daarom hebben we feedback van onze studenten nodig als het onderwijs en de tentamens niet aan de maat zijn. Indien een student ontevreden is over de onderwijsvoorzieningen, het onderwijs, of de tentamens dan is het van belang om de juiste stafleden zo spoedig mogelijk daarover te informeren. Daartoe zijn er bij RSM en EUR de volgende klachtprocedures vastgesteld.

Studenten die overwegen om een klacht in te dienen kunnen altijd een studieadviseur of een studentendecaan raadplegen. Zij kunnen begeleiden en adviseren en zo nodig als mediator optreden.

Klachten met betrekking tot de inhoud of de organisatie van het onderwijs

Over het algemeen kunnen klachten over de inhoud of de organisatie van het onderwijs aan het einde van de onderwijsperiode gemeld worden via de verschillende. De evaluatie wordt teruggekoppeld naar de betreffende verantwoordelijke(n) voor het onderwijs. Gedurende de onderwijsperiode dienen dringende klachten over de inhoud van het onderwijs bij de betreffende coördinerend docent gemeld te worden via de daarvoor bestemde kanalen zoals het Canvas en/of e-mail. Acute klachten over de organisatie van het onderwijs gedurende de onderwijsperiode kunnen ook gemeld worden bij de betreffende programmamanager. Raadpleeg de RSM website voor de contactgegevens.

Klachten met betrekking tot de tentaminering

Er zijn vier verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  1. Vak-evaluaties;
  2. Studenten Vertegenwoordiging RSM;
  3. Examencommissie RSM;
  4. EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

1. Vak-evaluaties
Over het algemeen kunnen klachten met betrekking tot tentaminering gemeld worden bij de evaluatie na de tentaminering van het vak. De betreffende examinator, programmamanagers en de Examencommissie ontvangen de evaluatie feedback van de studenten.

2. Klachten m.b.t. een tentamen via de Studenten Vertegenwoordiging RSM
Individuele studenten kunnen een klacht indienen bij de Examencommissie via de webportal. Dit is verder beschreven onder c.

Voor wat betreft klachten die alle studenten aangaan (bijvoorbeeld een missend tentamenblad, fouten in het tentamen, storingen tijdens het tentamen), geldt een specifiek protocol zodat de klacht efficiënt en effectief behandeld kan worden. Deze klachten dienen via tussenkomst van de Studenten Vertegenwoordiging RSM ingediend te worden. Mede naar aanleiding van de op Canvas gepubliceerde toets en de bijbehorende antwoordmodellen kunnen studenten binnen een week gemotiveerd reageren op de vragen en antwoordmodellen via feedbackBA@rsmsr.nl or feedbackIBA@rsmsr.nl. Na deze termijn worden geen nieuwe commentaren op de vragen meer in behandeling genomen. De SV verzamelt en groepeert deze commentaren en stuurt de commentaren uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de plenaire nabespreking naar de examinator. De examinator gaat tijdens de nabespreking in op de geleverde commentaren. Indien de examinator naar aanleiding van de nabespreking afwijking van de beoordelingsregels overweegt dan dient hij daartoe goedkeuring van de Examencommissie aan te vragen. De examinator dient uiterlijk vier weken na afname van het tentamen een definitieve reactie op de verzamelde commentaren van de SV op Canvas te publiceren. Daarmee is de nabesprekingsprocedure afgerond.

Indien na afronding van de nabesprekingsprocedure de SV meent dat het probleem nog niet is opgelost dan dient de SV bij de Examencommissie een klacht in via de web-portal.

De Examencommissie zal de klacht onderzoeken op basis van de ingediende stukken en eigen onderzoek. In ieder geval worden zowel de SV als de examinator gehoord. Binnen zes weken na indiening van de klacht zal de Examencommissie de SV in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en welke conclusies daar eventueel aan worden verbonden. De bevindingen en conclusies zijn doorgaans niet voor beroep vatbaar.

3. Individuele klachten m.b.t. een tentamen
Indien een student naar aanleiding van de tentaminering een klacht heeft dan kan deze via de web-portal bij de Examencommissie ingediend worden. Alle relevante stukken, waaronder - indien van toepassing - de reactie van de examinator of de surveillant, dienen bij de klacht gevoegd te worden. De indiener krijgt een ontvangstbevestiging. De Examencommissie zal de klacht onderzoeken op basis van de ingediende stukken en daarnaast ook eigen onderzoek doen. In ieder geval worden zowel de klager als de examinator of surveillant gehoord. Binnen zes weken na indiening van de klacht zal de Examencommissie de klager in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en welke conclusies daar eventueel aan worden verbonden. De bevindingen en conclusies zijn doorgaans niet voor beroep vatbaar.

NB: Een klacht kan niet gaan over een individuele beslissing van de examinator zoals de beoordeling van het tentamen. Indien een student na de nabespreking niet eens is met zijn/haar cijfer, dan kan de student eventueel een beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens via de EUR Faciliteit Rechtsbescherming. Het indienen van een beroep is wel gebonden aan een termijn, te weten 6 weken na bekendmaking van het cijfer.

Buiten behandeling laten van een klacht met betrekking tot de tentaminering
De Examencommissie zal een klacht in het kader van een tentamen in ieder geval buiten behandeling laten indien betrokkene beroep had kunnen instellen. Gelet op de beroepstermijn worden dergelijke klachten die 6 weken na de vaststelling van de beoordeling worden ingediend buiten behandeling gelaten.

4. EUR Faciliteit Rechtsbescherming
Omdat het niet altijd meteen duidelijk is wat de juiste procedure of instantie is, heeft de EUR één centrale faciliteit ingericht waar alle klachten en beroep- en bezwaarschriften online kunnen worden ingediend: de EUR Faciliteit Rechtsbescherming via rechtsbescherming@eur.nl. Een klacht kan ook per post ingediend worden per adres EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A2-07D, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Een klacht kan ook mondeling bij een studentendecaan ingediend worden. Hiervoor moet online een afspraak met een studentendecaan gemaakt worden. Zie voor verdere informatie de EUR- website.