Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Een handicap of functiebeperking kan er toe leiden dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan studenten zonder beperking. Onder ‘handicap’ verstaat de RSM elke beperking, leerprobleem of medische/psychische aandoening die invloed heeft op je vermogen om te studeren of op elk ander aspect van je studentenleven:

  • visuele, auditieve en motorische handicaps
  • stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), spraak.
  • stoornis autistisch spectrum (bv Asperger) 
  • stoornissen in geheugen/concentratie (bv ADD, ADHD)
  • chronische ziektes (o.a. diabetes, epilepsie, reuma, astma, ME/CVS,  chronische RSI, zware migraine etc.)
  • psychische ziektes of stoornissen  (o.a. depressies, fobieën, bipolaire stoornis)
  • elke andere omstandigheid die significante invloed heeft op je vermogen om te studeren

Faciliteiten

RSM acht het van groot belang dat iedere student met een handicap of chronische ziekte de ondersteuning krijgt die op zijn/ haar situatie is toegesneden, zoals studiebegeleiding, software of andere hulpmiddelen en speciale tentamenvoorzieningen. Met de studieadviseur bespreek je voor welke faciliteiten je in aanmerking wilt komen. Alleen na zo’n gesprek kun je beroep doen op de mogelijke tentamenvoorzieningen van de Examencommissie van de RSM zoals: 

  • tentamen doen in een aparte ruimte met een half uur extra tentamentijd (M1-5 verklaring) 
  • tentamens met grootletterdruk 
  • tentamen doen op een laptop 

Op de website van de Examencommissie vind je meer informatie over bovengenoemde tentamenvoorzieningen. Meer informatie over materiële faciliteiten (toegankelijkheid ed.) en financiële voorzieningen (als verlenging studiefinanciering) kun je vinden op de website van Studeren zonder Drempels.
Ook is het mogelijk om via deze website een gesprek aan te vragen met een van de studentendecanen van de Erasmus Universiteit.

Afspraak maken

Een afspraak met een studieadviseur van de RSM maak je via het online afsprakensysteem.