FAQs

FAQs

Examencommissie

All categories

Als ik een cijfer voor een vak via sms of Blackboard ontvang, is dit dan ook het definitieve cijfer?

Het definitieve cijfer is het cijfer dat in Osiris is geregistreerd. Controleer daarom altijd of het cijfer, dat u via sms of Blackboard heeft ontvangen, ook in Osiris is geregistreerd.  

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben dyslectisch. Kan ik extra tentamentijd aanvragen?

Indien u een tijdelijke of structurele functiebeperking heeft (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kunt u voor de duur van deze beperking gebruik maken van bijzondere faciliteiten. U dient hiertoe een verzoek in te dienen. Zie Verzoeken voor meer informatie. 

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is het ook mogelijk om een verzoek per e-mail in te dienen?

De Examencommissie heeft per 1 maart 2013 het digitaal zaakgericht werken ingevoerd. Dit betekent dat verzoeken digitaal kunnen worden aangeleverd via het Online Verzoek Formulier. Verzoeken dienen altijd gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het studievoortgangsoverzicht uit Osiris). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een afspraak maken met een lid van de Examencommissie?

In het algemeen kan er geen afspraak worden gemaakt met een lid van de Examencommissie. De Examencommissie is alleen schriftelijk of per e-mail te benaderen. De Examencommissie staat studenten doorgaans niet persoonlijk te woord en geeft geen mondelinge uitleg over haar beslissingen. (Korte) vragen kunnen worden gesteld via de e-mail, ec@rsm.nl. Een officieel verzoek kan via het Online Verzoek Formulier worden ingediend. Soms kan een verzoek wel aanleiding zijn voor de Examencommissie om een student uit te nodigen voor een mondelinge toelichting.

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een extra tentamenkans krijgen?

De Examencommissie kan op verzoek van de student in bepaalde gevallen een extra tentamenkans verlenen. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als ik een verzoek indien bij de Examencommissie, hoe lang duurt het dan voordat ik antwoord krijg?

De Examencommissie streeft ernaar binnen 4 weken een besluit te nemen op uw verzoek. In geval van verzoeken waarbij meerdere personen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces of in de drukke maand augustus kan het echter langer dan 4 weken duren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het is van belang een verzoek altijd tijdig in te dienen.

Last update:
Friday, 10 June 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als ik mijn verzoek heb ingediend, krijg ik dan een ontvangstbevestiging?

Ja, u zult een ontvangstbevestiging ontvangen per e-mail.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Bij wie moet ik zijn om een fout cijfer te laten corrigeren?

Een fout cijfer kan alleen worden gecorrigeerd door de examinator van het vak. De examinator dient het gecorrigeerde cijfer door te geven aan de afdeling Examenadministratie, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Friday, 14 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding verlenen. Vrijstellingen aanvragen is mogelijk tot 15 oktober. Binnen de premasteropleiding en de masteropleidingen worden geen vrijstellingen verleend. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben het niet eens met de beslissing van de Examencommissie.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kunt u hiertegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens (CBE). Zie Rechtsbescherming voor meer informatie over bezwaar en beroep.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Verwerkt de Examencommissie mijn cijfers in Osiris?

Nee, de cijferregistratie wordt verwerkt door de afdeling Examenadministratie, Sanders gebouw, kamer L3-033 (tel. 010-4081019).

Last update:
Friday, 14 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Waar kan ik de regels over de geldigheidsduur vinden?

De geldigheidsduur van behaalde resultaten is geregeld in artikel 4.2 (bacheloropleiding) en 5.2 (masteropleiding) van de ‘Onderwijs- en Examenregelingen (OER)'. De examenreglementen (OER en R&R) kunt u hier vinden.

 

Last update:
Tuesday, 18 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe lang zijn mijn bachelorcijfers geldig?

Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur van behaalde vakken en verleende vrijstellingen in principe onbeperkt. In afwijking hiervan kan de Examencommissie, zolang het examen niet is behaald, de geldigheidsduur van een vak dat langer dan zes jaar geleden is behaald, vervallen verklaren indien naar haar oordeel de kennis, het inzicht of de vaardigheden met betrekking tot dat vak verouderd zijn. In dat geval kan de Examencommissie een vervangend vak aanwijzen dan wel een aanvullend of vervangende toets opleggen, alvorens toelating tot het afleggen van het afsluitend examen.

Indien een vak wordt getoetst door middel van meer dan 1 toets, dan is de geldigheidsduur van elke toetst beperkt tot het studiejaar waarin de toetsen zijn afgelegd, tenzij de examinator dit anders heeft bepaald in de course manual. 

Last update:
Sunday, 16 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben verhuisd, aan wie moet ik mijn adreswijziging doorgeven?

Uw adreswijziging dient u via Studielink (www.studielink.nl) door te geven.

Last update:
Monday, 12 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben ziek op de dag van het tentamen en kan het tentamen hierdoor niet maken. Wat moet ik doen?

Indien u ziek bent of als er andere persoonlijke omstandigheden zijn waardoor u geen tentamen kunt doen, dient u contact op te nemen met de studieadviseurs.

N.B. ook voor studieadvies of als er bepaalde persoonlijke omstandigheden zijn die uw studie beïnvloeden kunt u terecht bij de studieadviseurs.

Last update:
Monday, 12 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb me wel ingeschreven voor het tentamen maar mijn cijfer is niet in Osiris geboekt.

Een cijfer kan door verschillende oorzaken niet geboekt staan in Osiris:

  • het cijfer is destijds niet door de docent aangeleverd bij de Examenadministratie en als gevolg daarvan niet door hen ingeboekt;
  • het cijfer is wel doorgegeven aan de Examenadministratie maar een rechtmatige inschrijving voor het tentamen ontbrak, als gevolg waarvan u geen recht hebt op een resultaat. Als u zich voor een tentamen via Osiris hebt ingeschreven, ontvangt u altijd een bevestigingsemail. Bewaar deze email(s) totdat uw cijfer definitief in Osiris is geboekt. Dit is namelijk uw bewijs van inschrijving;
  • er is een vermoeden van fraude welke onderzocht wordt. In dat geval wordt het cijfer (nog) niet geregistreerd.

N.B. Indien uw cijfer niet in Osiris is geregistreerd, neem dan eerst contact op met de afdeling Examenadministratie, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Friday, 14 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb mijn Engelse toets gehaald. Wordt het resultaat automatisch geregistreerd?

Nee, het resultaat van de QPT-toets, Toefl-test of IELTS-test dient u in originele vorm aan de Examencommissie (E-gebouw, kamer E1-01/03) te laten zien. Dit wordt doorgegeven aan de afdeling Examenadministratie en in Osiris geboekt als ‘V’ onder de code BKBENGSUFF.

N.B. U dient zelf in de gaten te houden of de Engels sufficiëntie ook daadwerkelijk is geregistreerd.

Last update:
Tuesday, 18 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb mijn premasterprogramma afgerond. Kan ik hiervoor een certificaat krijgen?

Als u het Premaster programma heeft afgerond, kunt u hiervoor een verklaring van uw behaalde cijfers krijgen. Deze kunt u opvragen bij de afdeling Examenadministratie, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Friday, 14 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik volg het premasterprogramma. Kan ik vrijstellingen aanvragen?

Nee, premasterstudenten kunnen geen vrijstellingen aanvragen. Zij moeten alle vakken van het premasterprogramma met succes afronden.

Last update:
Monday, 12 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik wil een minor volgen aan een andere faculteit/universiteit.

Het is mogelijk de profileringsruimte van trimester 7, bachelor 3, in te vullen met een externe minor van een andere universiteit. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de Examencommissie. Vergeet niet de volgende informatie in uw verzoek op te nemen: vakbeschrijving, hoeveel ects, in welke bachelor jaar de minor wordt aangeboden, hoeveel weken de minor duurt, of er voorkennis verplicht is, in welke taal de minor wordt geboden. U dient er rekening mee te houden dat elke universiteit een eigen minorsysteem heeft en eigen voorwaarden waaraan u eventueel moet voldoen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken. Indien u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u ook contact opnemen met de programma manager bachelor 2&3 of de studieadviseurs. Meer informatie over de minor aan de EUR kunt u vinden op de website www.eur.nl/minor.

Last update:
Friday, 14 July 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is het mogelijk een tentamen op hetzelfde tijdstip in het buitenland te maken in plaats van op de RSM?

Het is niet mogelijk een tentamen dat plaatsvindt op de RSM, Erasmus Universiteit, op een andere locatie te maken. 

Last update:
Monday, 12 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is het adres van de Examencommissie?

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Examencommissie RSM, Mandeville gebouw, T5-41

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Voor meer informatie, zie Contact Informatie

Last update:
Tuesday, 6 March 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat kan ik doen in geval van dreigend cijferverval?

Als er nog tijd is om het programma te voltooien dan adviseren wij u dit uw eerste prioriteit te maken. In geval een verval van een cursusresultaat aanstaand en onvermijdelijk is, of al gepasseerd is, dan kunt u zich tot de Examencommissie wenden met een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur (met maximaal een jaar). De volgende omstandigheden kunnen bijdragen aan een positieve besluitvorming: (i) er is sprake van een geringe overschrijding van de geldigheidsduur en er is reëel en aantoonbare uitzicht op nabije voltooiing van het programma, (ii) er is nog recentelijk vooruitgang geboekt met het programma en (iii) er is sprake van omstandigheden van persoonlijke aard die de studievoortgang hebben gehinderd. Voorzie een verzoek tot verlenging van geldigheid altijd van

(a) een motivatie dan wel uitleg van de omstandigheden waaronder het verzoek wordt gedaan, geef daarbij aan voor welke cijfers u geldigheidsverlenging wenst te verkrijgen;

(b) een studieplan, voor gezien getekend door een studieadviseur, dat uitlegt wanneer de vakken worden afgelegd die het programma voltooien.

Het gemotiveerde verzoek kan worden aangeleverd via het Online Verzoek Formulier

Last update:
Tuesday, 13 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een vak uit mijn Bachelor programma compenseren?

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Daarnaast kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel – uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van de profileringsruimte trimester 7, B3, en het leeronderzoek/thesis – van cursusjaar B2 óf B3 mits het gewogen gemiddelde minimaal een 7,0 is.

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, u hoeft hier verder niets voor te doen.

De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend: stuur uw verzoek in via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Examenadministratie berekend waarna de Examencommissie een pos/neg besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.

Last update:
Tuesday, 23 January 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben vergeten me in te schrijven voor het tentamen. Wordt mijn cijfer geregistreerd?

Indien u zich niet heeft ingeschreven voor het tentamen, wordt het cijfer niet geregistreerd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd.

N.B. studenten kunnen zich tot 7 dagen voor het betreffende tentamen via Osiris (kosteloos) inschrijven en nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen bij het ESSC (Sandfers gebouw, LB-29, tussen de Spar en de foodcourt) tegen betaling van € 20,- administratiekosten per tentamen. Zie ook http://www.eur.nl/essc/studentenadministratie/tentamens/.

Is deze verlate aanmeldtermijn van het ESSC van uiterlijk 2 werkdagen verstreken dan geldt dat nog aangemeld kan worden, wederom tegen betaling van € 20,- administratiekosten per tentamen, via het online EBS betaalsysteem, te betalen uiterlijk op de dag waarop het betreffende tentamen is afgelegd.

Last update:
Tuesday, 20 March 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No