FAQs

FAQs

All categories

Als ik een cijfer voor een vak via sms of Blackboard ontvang, is dit dan ook het definitieve cijfer?

Het definitieve cijfer is het cijfer dat in Osiris is geregistreerd. Controleer daarom altijd of het cijfer, dat u via sms of Blackboard heeft ontvangen, ook in Osiris is geregistreerd.  

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben dyslectisch. Kan ik extra tentamentijd aanvragen?

Indien u een tijdelijke of structurele functiebeperking heeft (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kunt u voor de duur van deze beperking gebruik maken van bijzondere faciliteiten. U dient hiertoe een verzoek in te dienen. Zie Verzoeken voor meer informatie. 

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is het ook mogelijk om een verzoek per e-mail in te dienen?

De Examencommissie heeft per 1 maart 2013 het digitaal zaakgericht werken ingevoerd. Dit betekent dat verzoeken digitaal kunnen worden aangeleverd via het Online Verzoek Formulier. Verzoeken dienen altijd gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het studievoortgangsoverzicht uit Osiris). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een afspraak maken met een lid van de Examencommissie?

In het algemeen kan er geen afspraak worden gemaakt met een lid van de Examencommissie. De Examencommissie is alleen schriftelijk of per e-mail te benaderen. De Examencommissie staat studenten doorgaans niet persoonlijk te woord en geeft geen mondelinge uitleg over haar beslissingen. (Korte) vragen kunnen worden gesteld via de e-mail, ec@rsm.nl. Een officieel verzoek kan via het Online Verzoek Formulier worden ingediend. Soms kan een verzoek wel aanleiding zijn voor de Examencommissie om een student uit te nodigen voor een mondelinge toelichting.

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een extra tentamenkans krijgen?

De Examencommissie kan op verzoek van de student in bepaalde gevallen een extra tentamenkans verlenen. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 6 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als ik een verzoek indien bij de Examencommissie, hoe lang duurt het dan voordat ik antwoord krijg?

De Examencommissie streeft ernaar binnen 4 weken een besluit te nemen op uw verzoek. In geval van verzoeken waarbij meerdere personen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces of in de drukke maand augustus kan het echter langer dan 4 weken duren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het is van belang een verzoek altijd tijdig in te dienen.

Last update:
Friday, 10 June 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als ik mijn verzoek heb ingediend, krijg ik dan een ontvangstbevestiging?

Ja, u zult een ontvangstbevestiging ontvangen per e-mail.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Bij wie moet ik zijn om een fout cijfer te laten corrigeren?

Een fout cijfer kan alleen worden gecorrigeerd door de docent van het vak. De docent dient het gecorrigeerde cijfer door te geven aan de afdeling Examenadministratie, kamer EB-41.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding verlenen. Vrijstellingen aanvragen is mogelijk tot 15 oktober. Binnen de premasteropleiding en de masteropleidingen worden geen vrijstellingen verleend. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben het niet eens met de beslissing van de Examencommissie.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kunt u hiertegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens (CBE). Zie Rechtsbescherming voor meer informatie over bezwaar en beroep.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Verwerkt de Examencommissie mijn cijfers in Osiris?

Nee, de cijferregistratie wordt verwerkt door de afdeling Examenadministratie, kamer EB-41 (tel. 010-4081019).

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Waar kan ik de regels over de geldigheidsduur vinden?

De geldigheidsduur van behaalde resultaten is geregeld in artikel 4.2 (bacheloropleiding) en 5.2 (masteropleiding) van de ‘Onderwijs- en Examenregelingen (OER)'. Het artikel luidt:

artikel 4.2 – Geldigheidsduur

  1. Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur van behaalde examenonderdelen - inclusief elders afgelegde onderdelen die goedgekeurd zijn als onderdeel van het examenprogramma - en verleende vrijstellingen zes jaar. De examencommissie kan de geldigheidsduur verlengen indien naar haar oordeel de kennis, het inzicht en de vaardigheden met betrekking tot het betreffende examenonderdeel nog niet verouderd zijn.
  2. De examencommissie kan met betrekking tot een examenonderdeel, waarvan de geldigheidsduur verstreken is, een vervangend examenonderdeel aanwijzen dan wel een aanvullend of vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het examen.
  3. Indien een examenonderdeel wordt getoetst door meer dan een tentamen, dan is de geldigheidsduur van de deelresultaten beperkt tot het studiejaar waarin de deelresultaten zijn afgelegd, tenzij bij of krachtens deze regeling anders is bepaald.

De examenreglementen (OER en R&R) kun je hier vinden.

Last update:
Friday, 9 December 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe lang zijn mijn bachelorcijfers geldig?

De bachelorcijfers zijn 6 jaar geldig. Daarna vervallen de resultaten. Om het bachelor getuigschrift te verwerven moeten resultaten geldig zijn, dus eventueel vervallen resultaten moeten opnieuw worden afgelegd.

Let op: met ingang van studiejaar 2013-2014 is de geldigheidsduur van behaalde examenonderdelen in Osiris ingesteld op vakniveau, d.w.z. dat de vervaldatum niet op 1 september van een volgend studiejaar valt, maar gebaseerd is op de toetsdatum van het behaalde examenonderdeel. Vanaf de toetsdatum van het behaalde examenonderdeel wordt gerekend met 6 kalenderjaren. Voorbeeld: als je eerst behaalde bachelorcijfers een geregistreerde toetsdatum hebben in november 2007, dan verstrijkt de geldigheid van deze cijfers in november 2013 (i.p.v. bij aanvang van studiejaar 2014-2015).

Mocht je een verzoek tot verlenging ingediend hebben bij de Examencommissie en hierover een besluit hebben ontvangen, dan geldt het besluit van de Examencommissie, m.a.w. de Osiris regels worden overruled.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben verhuisd, aan wie moet ik mijn adreswijziging doorgeven?

Je adreswijziging dien je via Studielink (www.studielink.nl) door te geven.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben ziek op de dag van het tentamen en kan het tentamen hierdoor niet maken. Wat moet ik doen?

Indien je ziek bent of als er andere persoonlijke omstandigheden zijn waardoor je geen tentamen kunt doen, kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

N.B. ook voor studieadvies of als er bepaalde persoonlijke omstandigheden zijn die je studie beïnvloeden kun je terecht bij de studieadviseurs.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb me wel ingeschreven voor het tentamen maar mijn cijfer is niet in Osiris geboekt.

Een ciifer kan door verschillende oorzaken niet geboekt staan in Osiris:

  • het cijfer is destijds niet door de docent aangeleverd bij de Examenadministratie en als gevolg daarvan niet door hen ingeboekt;
  • het cijfer is wel doorgegeven aan de Examenadministratie maar een rechtmatige inschrijving voor het tentamen ontbrak, als gevolg waarvan u geen recht hebt op een resultaat. Als u zich voor een tentamen via Osiris hebt ingeschreven, ontvangt u altijd een bevestigingsemail. Bewaar deze email(s) totdat uw cijfer definitief in Osiris is geboekt. Dit is namelijk uw bewijs van inschrijving!;
  • er is een vermoeden van fraude welke onderzocht wordt; tot die tijd wordt het cijfer aangehouden. Een andere reden kan zijn dat er een vermoeden van fraude is. In dat geval wordt het cijfer (nog) niet geregistreerd.

N.B. Indien uw cijfer niet in Osiris is geregistreerd, neem dan eerst contact op met de afdeling examenadministratie, kamer EB-29.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb mijn Engelse toets gehaald. Wordt het resultaat automatisch geregistreerd?

Nee, het resultaat van de QPT-toets, Toefl-test of IELTS-test dient u in originele vorm aan de Examencommissie (kamer T5-41) te laten zien. Dit wordt doorgegeven aan de afdeling examenadministratie en in Osiris geboekt als ‘V’ onder de code BKBENGSUFF.

N.B. U dient zelf in de gaten te houden of de Engels sufficiëntie ook daadwerkelijk is geregistreerd.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb mijn premasterprogramma afgerond. Kan ik hiervoor een certificaat krijgen?

Als je het Premaster programma hebt afgerond, kun je hiervoor een verklaring van je behaalde cijfers krijgen. Deze kun je opvragen bij de afdeling examenadministratie, gebouw EB-29.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik volg het premasterprogramma. Kan ik vrijstellingen aanvragen?

Nee, premasterstudenten kunnen geen vrijstellingen aanvragen. Zij moeten alle vakken van het premasterprogramma met succes afronden.

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik wil een minor volgen aan een andere faculteit/universiteit.

Het is mogelijk de RSM minorruimte in te vullen met een minor van een andere universiteit. Je dient hiervoor schriftelijk of per e-mail toestemming te vragen aan de Examencommissie. Vergeet niet de volgende informatie in je verzoek op te nemen: vakbeschrijving, hoeveel ects, in welke bachelor jaar de minor wordt aangeboden, hoeveel weken de minor duurt, of er voorkennis verplicht is, in welke taal de minor wordt geboden. Je dient er rekening mee te houden dat elke universiteit een eigen minorsysteem heeft en eigen voorwaarden waaraan je eventueel moet voldoen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken. Indien je vragen over dit onderwerp hebt, kun je ook contact opnemen met de programma manager bachelor 2&3, Carolien Rijnsburger of de studieadviseurs. Meer informatie over de minor aan de EUR kun je ook vinden op de website www.eur.nl/minor.

Last update:
Friday, 17 June 2016

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is het mogelijk een tentamen op hetzelfde tijdstip in het buitenland te maken in plaats van op de RSM?

Het is niet mogelijk een tentamen dat plaats vindt op de RSM, Erasmus Universiteit, op een andere locatie te maken. 

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is het adres van de Examencommissie?

Rotterdam School of Management, Erasmus University
Examencommissie BSc & MSc opleidingen, Mandeville Building kamer T5-41
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Friday, 19 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat kan ik doen in geval van dreigend cijferverval?

Als er nog tijd is om het programma te voltooien dan moet je zulks je allereerste prioriteit maken. In geval een verval van een cursusresultaat aanstaand en onvermijdelijk is of al is gepasseerd dan kunt je je tot de Examencommissie wenden met een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur (met maximaal een jaar). De Examencommissie denkt des te gunstiger over een dergelijk verzoek, indien (i) de geldigheidsduur een geringe overschrijding heeft en er reëel en aantoonbare uitzicht is op nabije voltooiing van het programma, (ii) er nog recentelijk vooruitgang is geboekt met het programma en (iii) er omstandigheden van persoonlijke aard zijn die studievoorgang hebben gehinderd. Voorzie een verzoek tot verlenging van geldigheid daarom altijd van

(a) een recente OSIRIS-uitdraai;

(b) een motivatie dan wel uitleg van de omstandigheden waaronder het verzoek wordt gedaan, geef daarbij aan voor welke cijfers je geldigheidsverlenging wenst te krijgen;

(c) een studieplan, voor gezien getekend door een studieadviseur, dat uitlegt wanneer de vakken worden afgelegd die het programma voltooien.

Het gemotiveerde verzoek kan worden aangeleverd via het Online Verzoek Formulier

Last update:
Wednesday, 17 September 2014

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een vak uit mijn Bachelor programma compenseren?

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste een afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Daarnaast kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel – uitgezonderd de minor/stage en leeronderzoek/thesis – van cursusjaar B2 óf B3 mits het gewogen gemiddelde minimaal een 7,0 is.

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, de student hoeft niets te doen.
De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend: stuur het verzoek in via het Online Verzoek Formulier. Jouw GPA wordt vervolgens door de Examenadministratie berekend waarna de Examencommissie een pos/neg. besluit zal nemen tot toekenning van de compensatieregeling.

Last update:
Monday, 6 July 2015

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben vergeten me in te schrijven voor het tentamen. Wordt mijn cijfer geregistreerd?

Indien je je niet hebt ingeschreven voor het tentamen, wordt het cijfer niet geregistreerd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd.

N.B. studenten kunnen zich tot 7 dagen voor het betreffende tentamen via Osiris (kosteloos) inschrijven en nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen bij het ESSC (EB-hal) tegen EUR 13,50 administratiekosten per tentamen. Zie ook
http://www.eur.nl/essc/studentenadministratie/tentamens_toetsen/verlaat/.
Is deze verlate aanmeldtermijn van het ESSC van uiterlijk 2 werkdagen verstreken dan geldt dat nog aangemeld kan worden, echter uitsluitend tegen betaling van € 20,- administratiekosten, via het online EBS betaalsysteem, te betalen uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat het betreffende tentamen is afgelegd.

Last update:
Monday, 6 July 2015

Was this answer helpful to you?

Yes No