FAQs

FAQs

All categories

Als ik een cijfer voor een vak via sms of Sin-Online ontvang, is dit dan ook het definitieve cijfer?

Het definitieve cijfer is het cijfer dat in Osiris is geregistreerd. Controleer daarom altijd of het cijfer, dat u via sms of Sin-Online heeft ontvangen, ook in Osiris is geregistreerd.  

Last update:
Tuesday, 7 January 2020

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben dyslectisch. Kan ik extra tentamentijd aanvragen?

Indien u een tijdelijke of structurele functiebeperking heeft (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kunt u voor de duur van deze beperking gebruik maken van bijzondere faciliteiten. U dient hiertoe een verzoek in te dienen. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is het ook mogelijk om een verzoek per e-mail in te dienen?

Verzoeken kunnen digitaal worden aangeleverd via het Online Verzoek Formulier. Verzoeken dienen altijd gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het studievoortgangsoverzicht uit Osiris). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een afspraak maken met een lid van de Examencommissie?

In het algemeen kan er geen afspraak worden gemaakt met een lid van de Examencommissie. De Examencommissie is alleen schriftelijk of per e-mail te benaderen. De Examencommissie staat studenten doorgaans niet persoonlijk te woord en geeft geen mondelinge uitleg over haar beslissingen. (Korte) vragen kunnen worden gesteld via de e-mail, ec@rsm.nl. Een officieel verzoek kan via het Online Verzoek Formulier worden ingediend. Soms kan een verzoek wel aanleiding zijn voor de Examencommissie om een student uit te nodigen voor een mondelinge toelichting. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een extra tentamenkans krijgen?

De Examencommissie kan op verzoek van de student in bepaalde gevallen een extra tentamenkans verlenen. Zie Verzoeken voor meer informatie. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als ik een verzoek indien bij de Examencommissie, hoe lang duurt het dan voordat ik antwoord krijg?

De Examencommissie streeft ernaar binnen 4 weken een besluit te nemen op uw verzoek. In geval van verzoeken waarbij meerdere personen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces of in de drukke maand augustus kan het echter langer dan 4 weken duren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het is van belang een verzoek altijd tijdig in te dienen. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als ik mijn verzoek heb ingediend, krijg ik dan een ontvangstbevestiging?

Ja, u zult een ontvangstbevestiging ontvangen per e-mail. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Bij wie moet ik zijn om een fout cijfer te laten corrigeren?

Een fout cijfer kan alleen worden gecorrigeerd door de examinator van het vak. De examinator dient het gecorrigeerde cijfer door te geven aan de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding verlenen. Vrijstellingen aanvragen is mogelijk tot 15 oktober. Binnen de premasteropleiding en de masteropleidingen worden geen vrijstellingen verleend. Zie Verzoeken voor meer informatie. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben het niet eens met de beslissing van de Examencommissie.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kunt u hiertegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens (CBE). Zie Rechtsbescherming voor meer informatie over bezwaar en beroep. 

 

Last update:
Friday, 15 March 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Verwerkt de Examencommissie mijn cijfers in Osiris?

Nee, de cijferregistratie wordt verwerkt door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, Sanders gebouw, kamer L3-033 (tel. 010-4081019).

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Waar kan ik de regels over de geldigheidsduur vinden?

De geldigheidsduur van behaalde resultaten is geregeld in artikel 4.2 (bacheloropleiding) en 5.2 (masteropleiding) van de ‘Onderwijs- en Examenregelingen (OER)'. De examenreglementen (OER en R&R) kunt u hier vinden. 

 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe lang zijn mijn bachelorcijfers geldig?

Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur van behaalde vakken – inclusief elders afgelegde vakken die goedgekeurd zijn als onderdeel van het examenprogramma – en verleende vrijstellingen in principe onbeperkt.

In afwijking hiervan kan de Examencommissie in overleg met de Academic Director de geldigheidsduur van een vak dat langer dan zes jaar geleden is behaald vervallen verklaren indien naar haar oordeel de kennis, het inzicht of de vaardigheden met betrekking tot het betreffende vak verouderd zijn. In dat geval kan de Examencommissie een vervangend vak aanwijzen dan wel een aanvullende of vervangende toets opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het examen.

Indien een vak wordt getoetst door middel van meer dan één toets, dan is de geldigheidsduur van elke toets beperkt tot het studiejaar waarin de toetsen zijn afgelegd, tenzij de examinator dit uitdrukkelijk anders heeft bepaald in de course manual.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben verhuisd, aan wie moet ik mijn adreswijziging doorgeven?

Uw adreswijziging dient u via Studielink (www.studielink.nl) door te geven. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik ben ziek op de dag van het tentamen en kan het tentamen hierdoor niet maken. Wat moet ik doen?

Indien u ziek bent of als er andere persoonlijke omstandigheden zijn waardoor u geen tentamen kunt doen, dient u contact op te nemen met de studieadviseurs.

N.B. ook voor studieadvies of als er bepaalde persoonlijke omstandigheden zijn die uw studie beïnvloeden kunt u terecht bij de studieadviseurs. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb me wel ingeschreven voor het tentamen maar mijn cijfer is niet in Osiris geboekt.

Een cijfer kan door verschillende oorzaken niet geboekt staan in Osiris:

  • het cijfer is destijds niet door de docent aangeleverd bij de Examenadministratie en als gevolg daarvan niet door hen ingeboekt;
  • het cijfer is wel doorgegeven aan de Examenadministratie maar een rechtmatige inschrijving voor het tentamen ontbrak, als gevolg waarvan u geen recht hebt op een resultaat. Als u zich voor een tentamen via Osiris hebt ingeschreven, ontvangt u altijd een bevestigingsemail. Bewaar deze email(s) totdat uw cijfer definitief in Osiris is geboekt. Dit is namelijk uw bewijs van inschrijving;
  • er is een vermoeden van fraude welke onderzocht wordt. In dat geval wordt het cijfer (nog) niet geregistreerd.

N.B. Indien uw cijfer niet in Osiris is geregistreerd, neem dan eerst contact op met de Afdeling Studievoortgang & Diplomering van de Studentenadministratie, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb mijn Engelse toets gehaald. Wordt het resultaat automatisch geregistreerd?

Nee, het resultaat van de QPT-toets, Toefl-test of IELTS-test dient u in originele vorm aan de Examencommissie (Mandeville gebouw, kamer T5-41) te laten zien. Dit wordt doorgegeven aan de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, en in Osiris geboekt als ‘V’ onder de code BKBENGSUFF.

N.B. U dient zelf in de gaten te houden of de Engels sufficiëntie ook daadwerkelijk is geregistreerd.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb mijn premasterprogramma afgerond. Kan ik hiervoor een certificaat krijgen?

Als u het Premaster programma heeft afgerond, kunt u hiervoor een verklaring van uw behaalde cijfers krijgen. Deze kunt u opvragen bij de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik volg het premasterprogramma. Kan ik vrijstellingen aanvragen?

Nee, premasterstudenten kunnen geen vrijstellingen aanvragen. Zij moeten alle vakken van het premasterprogramma met succes afronden. 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik wil een minor volgen aan een andere faculteit/universiteit.

Het is mogelijk de profileringsruimte van trimester 7, bachelor 3, in te vullen met een externe minor van een andere universiteit. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de Examencommissie. Vergeet niet de volgende informatie in uw verzoek op te nemen: vakbeschrijving, hoeveel ects, in welke bachelor jaar de minor wordt aangeboden, hoeveel weken de minor duurt, of er voorkennis verplicht is, in welke taal de minor wordt geboden. U dient er rekening mee te houden dat elke universiteit een eigen minorsysteem heeft en eigen voorwaarden waaraan u eventueel moet voldoen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken. Indien u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u ook contact opnemen met de programma manager bachelor 2&3 of de studieadviseurs. Meer informatie over de minor aan de EUR kunt u vinden op de website www.eur.nl/minor

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is het mogelijk een tentamen op hetzelfde tijdstip in het buitenland te maken in plaats van op de RSM?

Het is niet mogelijk een tentamen dat plaatsvindt op de RSM, Erasmus Universiteit, op een andere locatie te maken.  

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is het adres van de Examencommissie?

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Examencommissie RSM, Mandeville gebouw, T5-41

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Voor meer informatie, zie Contact Informatie

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik een vak uit mijn Bachelor programma compenseren?

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Daarnaast kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel – uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van de profileringsruimte trimester 7 met meer dan 7,5 EC, de Research Training/Bachelor Thesis en – indien van toepassing – de vakken die deel uitmaken van het Sandwich Year – van cursusjaar B2 óf B3 mits het gewogen gemiddelde minimaal een 7,0 is.

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, u hoeft hier verder niets voor te doen.

De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend: stuur uw verzoek in via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, berekend waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe worden mijn cijfers geconverteerd naar internationaal gangbare cijfers/letters?

Het GPA (grade point average) kan worden geconverteerd naar internationaal gangbare cijfers of letters volgens de GPA-transformatietabel

 

 

 

 

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Waar kan ik het Examenreglement vinden?

U kunt het Examenreglement (Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen (R&R)) hier vinden. 

Last update:
Tuesday, 21 January 2020

Was this answer helpful to you?

Yes No