Management van Verandering

Het aandachtsgebied Management van Verandering binnen het vakgebied Bedrijfskunde houdt zich bezig met vragen hoe we kunnen kijken naar organiseer- en veranderprocessen, hoe we deze kunnen begeleiden, binnen deze processen kunnen interveniëren en er mede sturing aan kunnen geven.

Het vak Management van Verandering heeft als voornaamste doelstelling de in de groep aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot het sturen en beheren van veranderprocessen bij organiseren te gebruiken, te verbreden en te verdiepen aan de hand van recente literatuur en oefenvoorbeelden. Dat betekent concreet:

  • Er is aandacht voor verschillende theoretische opvattingen over veranderen. Het denken over het veranderen van organisaties is zelf ook voortdurend onderwerp van verandering. Zowel traditionele opvattingen over veranderen als meer recente theorieën komen uitgebreid aan de orde, waaronder sociaal-constructionis¬tische benaderingen.
  • Naast conceptuele kennis is het belangrijk inzicht te hebben in verschillende achtergronden van verandering. Door middel van case-voorbeelden en vooral op basis van eigen werk¬situaties wordt studenten geleerd oog te hebben voor verschillende contexten. Hierbij zoeken we zowel uit wat verschillen tussen situaties er toe doen, als hoe verschillend één en dezelfde situatie door meerdere betrokkenen ervaren kan worden / wordt.
  • Daarnaast vergt management van verandering specifieke vaardigheden en oefening. Mensen die een rol spelen bij het ruimte geven aan, beheren en aansturen van dit soort processen worden geacht reflexief te kunnen zijn op hun eigen bedoelde, maar ook onbedoelde impact op het proces en op de impact van betrokkenen. In onder meer klassikale oefeningen worden instrumenten voor dergelijke reflectie aangereikt en ontwikkeld.
  • Met andere woorden: voor management van verandering is waarnemingsvermogen, kennis, inzicht, vaardigheid en oefening nodig om met ‘permanente ontwikkeling, transitie en transformatie van organisaties’ om te kunnen gaan.