Rotterdam school of Management, Erasmus University compact logo

All categories

Indien je een tijdelijke of structurele functiebeperking hebt (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kun je voor de duur van deze beperking gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Je dient hiertoe een verzoek in te dienen. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Nee, verzoeken moeten worden ingediend via het Online Verzoek Formulier. Verzoeken dienen altijd gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het studievoortgangsoverzicht uit Osiris). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

De Examencommissie is schriftelijk of per e-mail te benaderen. De Examencommissie staat studenten doorgaans niet persoonlijk te woord en geeft geen mondelinge uitleg over haar beslissingen. (Korte) vragen kunnen worden gesteld via de e-mail, ec@rsm.nl. Een officieel verzoek kan via het Online Verzoek Formulier worden ingediend. Soms kan een verzoek wel aanleiding zijn voor de Examencommissie om een student uit te nodigen voor een mondelinge toelichting. 

Last update:
Wednesday, 30 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

De Examencommissie kan op verzoek van de student in bepaalde gevallen een extra tentamenkans verlenen. Zie Verzoeken voor meer informatie. 

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

De Examencommissie streeft ernaar binnen 4 weken een besluit te nemen op een ingediend verzoek. In geval van verzoeken waarbij meerdere personen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces of in de drukke maand augustus kan het echter langer dan 4 weken duren. Wij vragen hiervoor je begrip. Het is van belang een verzoek altijd tijdig in te dienen.

Last update:
Wednesday, 30 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ja, je zult een ontvangstbevestiging ontvangen per e-mail. 

Last update:
Wednesday, 30 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Een fout cijfer kan alleen worden gecorrigeerd door de examinator van het vak.

Last update:
Wednesday, 23 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding verlenen. Een verzoek tot vrijstelling dient zo spoedig mogelijk na de start van het studiejaar maar uiterlijk vóór 15 oktober ingediend te worden. Binnen de premasteropleiding en de masteropleidingen worden geen vrijstellingen verleend. Zie Verzoeken voor meer informatie.

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als je het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kun je hiertegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens (CBE). Zie Rechtsbescherming voor meer informatie over bezwaar en beroep.

 

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Nee, de voorlopige (deel)resultaten en de officiële definitieve resultaten worden in Osiris geplaatst door de docent.

Last update:
Wednesday, 30 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

De geldigheidsduur van behaalde resultaten is geregeld in artikel 4.2 (bacheloropleiding) en 5.2 (masteropleiding) van de ‘Onderwijs- en Examenregeling (OER)'. De examenreglementen (OER en R&R) kun je hier vinden. 

 

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur van behaalde vakken – inclusief elders afgelegde vakken die goedgekeurd zijn als onderdeel van het examenprogramma – en verleende vrijstellingen in principe onbeperkt.

In afwijking hiervan kan de Examencommissie in overleg met de Academic Director de geldigheidsduur van een vak dat langer dan zes jaar geleden is behaald vervallen verklaren indien naar haar oordeel de kennis, het inzicht of de vaardigheden met betrekking tot het betreffende vak verouderd zijn. In dat geval kan de Examencommissie een vervangend vak aanwijzen dan wel een aanvullende of vervangende toets opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het examen.

Indien een vak wordt getoetst door middel van meer dan één toets, dan is de geldigheidsduur van elke toets beperkt tot het studiejaar waarin de toetsen zijn afgelegd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald in de course manual.

Last update:
Wednesday, 23 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Een adreswijziging dient te worden doorgegeven via Studielink (www.studielink.nl). 

Last update:
Wednesday, 30 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Indien je ziek bent of als er andere persoonlijke omstandigheden zijn waardoor je geen tentamen kunt doen, dien je contact op te nemen met de studieadviseurs.

N.B. ook voor studieadvies of als er bepaalde persoonlijke omstandigheden zijn die je studie beïnvloeden kun je terecht bij de studieadviseurs.

Last update:
Friday, 13 May 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Als je het pre-master programma hebt afgerond, kun je hiervoor een verklaring van je behaalde cijfers krijgen. Deze kun je opvragen bij de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Wednesday, 30 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Nee, pre-master studenten kunnen geen vrijstellingen aanvragen. Zij moeten alle vakken van het pre-master programma met succes afronden. 

Last update:
Wednesday, 23 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Het is mogelijk de 'Elective space' in bachelor 3, (onder andere) in te vullen met een externe minor van een andere universiteit. Je dient hiervoor toestemming te vragen aan de Examencommissie via Osiris Zaak in Osiris Student.

Je dient er rekening mee te houden dat elke universiteit een eigen minorsysteem heeft en eigen voorwaarden waaraan je eventueel moet voldoen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken. Indien je vragen over dit onderwerp hebt, kun je ook contact opnemen met de programma manager van Bachelor 3 of de studieadviseurs. Meer informatie over de minor aan de EUR kun je vinden op de website www.eur.nl/minor

Last update:
Tuesday, 20 June 2023

Was this answer helpful to you?

Yes No

Het is niet mogelijk een tentamen dat plaatsvindt op de RSM, Erasmus Universiteit, op een andere locatie te maken. 

Last update:
Wednesday, 23 March 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Examencommissie RSM-EUR, Mandeville gebouw, T5-41

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Daarenboven kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd:
    - in geval het betreft het oude-stijl programma, de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, of
    - in geval het betreft het nieuwe-stijl programma, B3 vakken met meer dan 7,5 EC (zoals een minor, een stage of een International Exchange, etc.), Advanced Research Methods (3 EC) en het Bachelor Project (7 EC) en waarbij
  • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5 en
  • het gewogen gemiddelde, als bedoeld in artikel 6.3 lid 1 Regels en Richtlijnen, minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak).

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, je hoeft hier verder niets voor te doen.

De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend. Je kunt vanaf donderdag 15 juni 2023 een verzoek om compensatie indienen via Osiris Zaak in Osiris Student. De deadline voor het indienen van het verzoek is maandag 14 augustus 23.59u. Het GPA wordt door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, berekend waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling.

Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 inclusief herkansingen in Osiris geregistreerd zijn. 

Last update:
Wednesday, 5 July 2023

Was this answer helpful to you?

Yes No

Je kunt het Examenreglement (Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen (R&R)) hier vinden.

Last update:
Monday, 22 August 2022

Was this answer helpful to you?

Yes No