Curriculum

Curriculum

De Parttime Master in Management valt onder de MSc’s in Business Administration (Bedrijfskunde). Het is een deeltijdprogramma van 60 EC, gespreid over twee jaar. Eén EC staat voor 28 uur studie.

Vakkenoverzicht

  • Het is duidelijk dat sommige bedrijven beter presteren dan anderen. Het is minder duidelijk wat hiervoor de onderliggende redenen zijn. Het onderzoeksveld strategisch management probeert deze vraag te beantwoorden door te analyseren hoe bedrijven hun interne resources en capabilities kunnen organiseren om fit te creëren met de omgeving, en zo concurrentievoordeel te realiseren. Dit vak introduceert de belangrijkste concepten, tools en onderwerpen van strategisch management en illustreert deze met praktijkvoorbeelden en -cases. Dit vak gaat dus over de bronnen van concurrentievoordeel en de analytische tools die managers in staat stellen om een corporate- en business-level strategie voor het eigen bedrijf te formuleren.

  • Het vak Business analytics gaat over statistische en machine learning methoden en technieken en de toepassing van deze technieken in onderzoek. Het vak heeft een theoretisch deel, dat de achtergrond van deze methoden en technieken uiteen zet, en een toegepast deel, dat de vaardigheden opbouwt om ze in onderzoek toe te passen. De hoorcolleges gaan in op de theoretische achtergrond van meet- en analysetechnieken en geven voorbeelden van het ontwikkelen van enquêtes en de toepassing van technieken op data. De wekelijkse opdrachten trainen de programmeervaardigheden om de technieken in de praktijk toe te kunnen passen. De groepsopdrachten omvatten deze technieken in een relatief ongestructureerde taak over het onderwerp deeleconomie. Het vak draagt ​​bij aan onafhankelijke evaluatie en toepassing van kwantitatief empirisch onderzoek.

  • De Entrepreneurial challenge is een kort en krachtig vak. In teamverband verken en ervaar je wat het is om een nieuw en ambitieus bedrijf te starten. Je leert dat management niet alleen management nodig is in bestaande bedrijven, maar ook geldt in nieuwe, jonge bedrijven. Veel van de lessen blijken bovendien niet alleen van toepassing op nieuwe bedrijven, maar zijn ook relevant voor het management in volwassen bedrijven en organisaties.
   In lijn met de missie van RSM – A force for positive change – richt de challenge zich meer in het bijzonder op het het starten van een social business met als doel om impact te maken in lijn met een of meer Sustainable Development Goals (SDGs). In het vak worden enkele theoretische concepten en theorieen geïntroduceerd, met als doel om deze toe te passen in de praktijk. Deelnemers gaan in teams zelf ideeën verkennen en business modellen ontwikkelen.

  • Het eerste deel van het vak, Decision science, richt zich op het maken van effectieve beslissingen. Belangrijke beslissingen kunnen niet genomen worden op intuïtie alleen. Een gestructureerde modelmatige aanpak op basis van analyse van beschikbare data kan helpen om de kwaliteit van het beslissingsproces en de uiteindelijk te nemen beslissingen te verbeteren. Het doel van het eerste deel van het vak is je in staat te stellen meer effectief te zijn in het nemen van beslissingen. We zullen de belangrijkste kwantitatieve technieken introduceren en praktische handvaten geven voor de toepassing van deze technieken in complexe bedrijfssituaties. Het gaat hierbij dus ook om de kwalitatieve inzichten die uit de modellen komen en die passen we toe op cases uit verschillende vakgebieden zoals financiering, operations management, marketing en accounting.

   Het tweede deel van het vak betreft Operations en supply chain management, dat wil zeggen, het analyseren, ontwerpen, managen en verbeteren van processen om producten en diensten voort te brengen. Alles wat we dragen, eten, lezen of op een andere wijze consumeren wordt geproduceerd door processen (operations) en voortgebracht door ketens (supply chains) van actoren. Het managen van processen en voortbrengingsketens is een complexe en uitdagende taak, tegen de achtergrond van toenemende globalisering, steeds fellere concurrentie, grotere productverscheidenheid, kortere levenscycli van producten en diensten, vergaande uitbesteding, hogere klanteisen en -verwachtingen, een toegenomen populariteit van online bestellen, de haalbaarheid van online dienstverlening, hogere duurzaamheidswensen en -eisen en uiteraard de continue vooruitgang in technologie, met name informatietechnologie.
   Als zodanig is Operations Management, en ook Supply Chain Management als de natuurlijke opvolger, een gebied waarmee bedrijven een concurrentiële voorsprong kunnen behalen en behouden. Immers, het succes van een bedrijfsstrategie hangt af van de juiste processen en voortbrengingsketens om klanten van dienst te zijn en op die wijze de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit deel introduceert de belangrijkste concepten en technieken met betrekking tot het ontwerpen, het plannen, het beheersen en het verbeteren van processen en voortbrengingsketens. 

  • Corporate governance gaat over de ‘rules of the game’ waarbinnen moderne ondernemingsorganisaties hun middelen verkrijgen, ontwikkelen en inzetten om waarde te creëren voor de partijen die bij het bedrijf betrokken zijn. Binnen beursgenoteerde bedrijven nemen leidinggevenden het grootste deel van de dagelijkse zakelijke beslissingen, terwijl aandeelhouders die vaak niet betrokken zijn bij deze beslissingen met de economische gevolgen worden geconfronteerd. Dit maakt dat de vraag welke corporate governance-praktijken (of mechanismen) kunnen worden ingezet om aandeelhouders te verzekeren dat leidinggevenden acties ondernemen die waarde voor aandeelhouderswaarde creëren, voor corporate governance voor dergelijke bedrijven centraal staat.
   In deze cursus worden de verschillende vormen van bedrijfsorganisatie in verschillende stadia van hun levenscyclus geanalyseerd om inzicht te krijgen in de specifieke corporate governance uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Aangezien het moderne kapitalisme is gebaseerd op het privé-eigendom van ondernemingen, zal onze analyse beginnen bij de rol van eigenaren in deze organisaties. Omdat het voortbestaan van de onderneming vaak ook kritisch afhankelijk is van de voortdurende steun van niet-aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld medewerkers, leveranciers en klanten, zullen we ook de vraag onderzoeken hoe corporate governance de belangen van andere partijen kan behartigen. Zo zullen we analyseren hoe bedrijven hun 'maatschappelijke licentie om te opereren' kunnen ontwikkelen en veilig kunnen stellen om hun huidige (en toekomstige) bedrijfsmodellen te kunnen exploiteren.

  • Veel organisaties lopen tegen vraagstukken aan die zij niet zelf kunnen oplossen. Vaak ontbeert het hen aan de kennis of expertise die nodig is. Op dergelijke momenten kunnen zij een consultant inhuren. Het kennisvoordeel van een consultant kan betrekking hebben op specialistische kennis van een industrie of vakgebied, een specifieke methode of opgebouwde ervaringen.

   In dit consultancyproject, dat een belangrijk onderdeel vormt van het pMiM-programma, gaan studenten in groepen van vier studenten intensief aan de slag om een bestaand probleem voor één private of (semi-) publieke organisatie op te lossen. Net als in het echt, komt deze “opdracht” uit het netwerk van de consultant. Dat kan de organisatie zijn waar een van de studenten werkzaam is (met als voordeel dat deze organisatie extra rendement krijgt op hun medewerker die het pMiM-programma doorloopt) maar dat is niet noodzakelijk (al is het wel aanbevelenswaardig om een organisatie te vinden waar men contacten heeft zodat men vlot kan starten). Het is echter uitgesloten dat men een adviesopdracht doet voor zichzelf (want dan is men klant en consultant tegelijkertijd). Samen met de klant (opdrachtgever) wordt er gekeken naar een vraagstuk waar de consultants mee aan de slag gaan. Dit vraagstuk dient te liggen op het gebied van een of meerdere van de VN Sustainable Development Goals (SDG's).

   Het algemeen doel van het consultancyproject is om op een professionele wijze, met hulp van wetenschappelijke inzichten, een echt, weerbarstig probleem voor een organisatie op te lossen, om te leren samen te werken in multidisciplinaire en/of multiculturele teams, een probleem goed te definiëren, te structuren en af te bakenen en om een consultancyproces van begin tot eind te doorlopen zodat tot handzame aanbevelingen voor de organisatie van de opdrachtgever wordt gekomen. De implementatie van de aanbevelingen hoort niet tot de scope van dit project.  

  • Marketing management
  • Corporate finance
  • Organisatie en psychologie
  • Research clinic
  • Accounting
  • Masterscriptie

   

Bekijk de informatievideo

Parttime Master in Management
Parttime Master in Management  
Play video

Combinatie van fysiek en online

Het onderwijs van de Parttime Master in Management is een combinatie van college's op de campus (op vrijdagmiddag) en online componenten. Onderwijskundige Marijn van den Doel is nauw betrokken bij het programma van de master en vertelt op welke manier online studeren een waardevolle aanvulling is op fysieke colleges. Lees het interview met Marijn


Onderwijs 2021-2022

In verband met Covid-19 en de maatregelen daaromtrent, garandeert RSM, Erasmus University, tot op heden de mogelijkheid om het onderwijs volledig digitaal te volgen. We streven ernaar wanneer het weer mogelijk is fysieke colleges te organiseren, te allen tijde de actuele maatregelen inachtnemend. Voor het collegejaar 2021-2022 verwachten we weer on-campus colleges aan te bieden in passende setting.