Curriculum

Curriculum

De Parttime Master in Management valt onder de MSc’s in Business Administration (Bedrijfskunde). Het is een deeltijdprogramma van 60 EC, gespreid over twee jaar. Eén EC staat voor 28 uur studie.

Vakkenoverzicht

  • Het is duidelijk dat sommige bedrijven beter presteren dan anderen. Het is minder duidelijk wat hiervoor de onderliggende redenen zijn. Het onderzoeksveld strategisch management probeert deze vraag te beantwoorden door te analyseren hoe bedrijven hun interne resources en capabilities kunnen organiseren om fit te creëren met de omgeving, en zo concurrentievoordeel te realiseren. Dit vak introduceert de belangrijkste concepten, tools en onderwerpen van strategisch management en illustreert deze met praktijkvoorbeelden en -cases. Dit vak gaat dus over de bronnen van concurrentievoordeel en de analytische tools die managers in staat stellen om een corporate- en business-level strategie voor het eigen bedrijf te formuleren.

  • Het vak Business analytics gaat over statistische en machine learning methoden en technieken en de toepassing van deze technieken in onderzoek. Het vak heeft een theoretisch deel, dat de achtergrond van deze methoden en technieken uiteen zet, en een toegepast deel, dat de vaardigheden opbouwt om ze in onderzoek toe te passen. De hoorcolleges gaan in op de theoretische achtergrond van meet- en analysetechnieken en geven voorbeelden van het ontwikkelen van enquêtes en de toepassing van technieken op data. De wekelijkse opdrachten trainen de programmeervaardigheden om de technieken in de praktijk toe te kunnen passen. De groepsopdrachten omvatten deze technieken in een relatief ongestructureerde taak over het onderwerp deeleconomie. Het vak draagt ​​bij aan onafhankelijke evaluatie en toepassing van kwantitatief empirisch onderzoek.

  • De Entrepreneurial challenge is een kort en krachtig vak. In teamverband verken en ervaar je wat het is om een nieuw en ambitieus bedrijf te starten. Je leert dat management niet alleen management nodig is in bestaande bedrijven, maar ook geldt in nieuwe, jonge bedrijven. Veel van de lessen blijken bovendien niet alleen van toepassing op nieuwe bedrijven, maar zijn ook relevant voor het management in volwassen bedrijven en organisaties.
   In lijn met de missie van RSM – A force for positive change – richt de challenge zich meer in het bijzonder op het het starten van een social business met als doel om impact te maken in lijn met een of meer Sustainable Development Goals (SDGs). In het vak worden enkele theoretische concepten en theorieen geïntroduceerd, met als doel om deze toe te passen in de praktijk. Deelnemers gaan in teams zelf ideeën verkennen en business modellen ontwikkelen.

  • Het eerste deel van het vak, Decision science, richt zich op het maken van effectieve beslissingen. Belangrijke beslissingen kunnen niet genomen worden op intuïtie alleen. Een gestructureerde modelmatige aanpak op basis van analyse van beschikbare data kan helpen om de kwaliteit van het beslissingsproces en de uiteindelijk te nemen beslissingen te verbeteren. Het doel van het eerste deel van het vak is je in staat te stellen meer effectief te zijn in het nemen van beslissingen. We zullen de belangrijkste kwantitatieve technieken introduceren en praktische handvaten geven voor de toepassing van deze technieken in complexe bedrijfssituaties. Het gaat hierbij dus ook om de kwalitatieve inzichten die uit de modellen komen en die passen we toe op cases uit verschillende vakgebieden zoals financiering, operations management, marketing en accounting.

   Het tweede deel van het vak betreft Operations en supply chain management, dat wil zeggen, het analyseren, ontwerpen, managen en verbeteren van processen om producten en diensten voort te brengen. Alles wat we dragen, eten, lezen of op een andere wijze consumeren wordt geproduceerd door processen (operations) en voortgebracht door ketens (supply chains) van actoren. Het managen van processen en voortbrengingsketens is een complexe en uitdagende taak, tegen de achtergrond van toenemende globalisering, steeds fellere concurrentie, grotere productverscheidenheid, kortere levenscycli van producten en diensten, vergaande uitbesteding, hogere klanteisen en -verwachtingen, een toegenomen populariteit van online bestellen, de haalbaarheid van online dienstverlening, hogere duurzaamheidswensen en -eisen en uiteraard de continue vooruitgang in technologie, met name informatietechnologie.
   Als zodanig is Operations Management, en ook Supply Chain Management als de natuurlijke opvolger, een gebied waarmee bedrijven een concurrentiële voorsprong kunnen behalen en behouden. Immers, het succes van een bedrijfsstrategie hangt af van de juiste processen en voortbrengingsketens om klanten van dienst te zijn en op die wijze de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit deel introduceert de belangrijkste concepten en technieken met betrekking tot het ontwerpen, het plannen, het beheersen en het verbeteren van processen en voortbrengingsketens. 

  • Corporate governance gaat over de ‘rules of the game’ waarbinnen moderne ondernemingsorganisaties hun middelen verkrijgen, ontwikkelen en inzetten om waarde te creëren voor de partijen die bij het bedrijf betrokken zijn. Binnen beursgenoteerde bedrijven nemen leidinggevenden het grootste deel van de dagelijkse zakelijke beslissingen, terwijl aandeelhouders die vaak niet betrokken zijn bij deze beslissingen met de economische gevolgen worden geconfronteerd. Dit maakt dat de vraag welke corporate governance-praktijken (of mechanismen) kunnen worden ingezet om aandeelhouders te verzekeren dat leidinggevenden acties ondernemen die waarde voor aandeelhouderswaarde creëren, voor corporate governance voor dergelijke bedrijven centraal staat.
   In deze cursus worden de verschillende vormen van bedrijfsorganisatie in verschillende stadia van hun levenscyclus geanalyseerd om inzicht te krijgen in de specifieke corporate governance uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Aangezien het moderne kapitalisme is gebaseerd op het privé-eigendom van ondernemingen, zal onze analyse beginnen bij de rol van eigenaren in deze organisaties. Omdat het voortbestaan van de onderneming vaak ook kritisch afhankelijk is van de voortdurende steun van niet-aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld medewerkers, leveranciers en klanten, zullen we ook de vraag onderzoeken hoe corporate governance de belangen van andere partijen kan behartigen. Zo zullen we analyseren hoe bedrijven hun 'maatschappelijke licentie om te opereren' kunnen ontwikkelen en veilig kunnen stellen om hun huidige (en toekomstige) bedrijfsmodellen te kunnen exploiteren.

  • Veel organisaties lopen tegen vraagstukken aan die zij niet zelf kunnen oplossen. Vaak ontbeert het hen aan de kennis of expertise die nodig is. Op dergelijke momenten kunnen zij een consultant inhuren. Het kennisvoordeel van een consultant kan betrekking hebben op specialistische kennis van een industrie of vakgebied, een specifieke methode of opgebouwde ervaringen.

   In dit consultancyproject, dat een belangrijk onderdeel vormt van het pMiM-programma, gaan studenten in groepen van vier studenten intensief aan de slag om een bestaand probleem voor één private of (semi-) publieke organisatie op te lossen. Net als in het echt, komt deze “opdracht” uit het netwerk van de consultant. Dat kan de organisatie zijn waar een van de studenten werkzaam is (met als voordeel dat deze organisatie extra rendement krijgt op hun medewerker die het pMiM-programma doorloopt) maar dat is niet noodzakelijk (al is het wel aanbevelenswaardig om een organisatie te vinden waar men contacten heeft zodat men vlot kan starten). Het is echter uitgesloten dat men een adviesopdracht doet voor zichzelf (want dan is men klant en consultant tegelijkertijd). Samen met de klant (opdrachtgever) wordt er gekeken naar een vraagstuk waar de consultants mee aan de slag gaan. Dit vraagstuk dient te liggen op het gebied van een of meerdere van de VN Sustainable Development Goals (SDG's).

   Het algemeen doel van het consultancyproject is om op een professionele wijze, met hulp van wetenschappelijke inzichten, een echt, weerbarstig probleem voor een organisatie op te lossen, om te leren samen te werken in multidisciplinaire en/of multiculturele teams, een probleem goed te definiëren, te structuren en af te bakenen en om een consultancyproces van begin tot eind te doorlopen zodat tot handzame aanbevelingen voor de organisatie van de opdrachtgever wordt gekomen. De implementatie van de aanbevelingen hoort niet tot de scope van dit project.  

  • Het doel van dit vak is de studenten vertrouwd te maken met het marketingdomein. Kernvragen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: ‘Wat is marketing en het marketingconcept?’ en ‘Hoe creëren bedrijven waarde?’. Elke sessie zal bestaan uit een mix van hoorcolleges en (case)discussie. Van studenten wordt verwacht dat zij goed voorbereid naar de colleges komen en actief deelnemen aan de interactie.

  • Finance behelst onderwerpen die zeer relevant zijn voor zakelijke besluitvorming, zoals het al dan niet investeren in een project, hoe een investering te financieren, en hoe om te gaan met onzekerheid.

   Dit vak behandelt de moderne grondbeginselen van finance en beschrijft hoe investeringsmogelijkheden op financiële markten worden gewaardeerd. De belangrijkste concepten in deze cursus zijn de netto contante waarde, kapitaalbudgettering, de risico-rendement relatie, en de efficiënte markthypothese. We zullen deze concepten gebruiken om één centrale vraag te behandelen: hoe kan een manager op een goede manier investeringsbeslissingen nemen?

  • In dit vak zullen we de psychologische basisprincipes verkennen die het gedrag en de beslissingen van actoren in organisaties beïnvloeden. We beginnen met een beschouwing van wat onafhankelijke individuele keuzes en gedrag stuurt, om daarop aansluitend te onderzoeken hoe de sociale context en de interdependentie met andere actoren deze factoren vormgeven. In het laatste deel van de cursus bekijken we settings waarin teams samenwerken om problemen op te lossen.

   Om deze onderwerpen te verkennen, vormen een reeks interactieve plenaire sessies de basis van dit vak in combinatie met een teamproject en een (op een enquête gebaseerde) persoonlijke reflectieopdracht. Tijdens de plenaire sessies bespreken en analyseren we geselecteerde artikelen, cases en onderzoeksbevindingen, en doen we een aantal oefeningen in de klas. Voor het teamproject krijg je de opdracht om met een praktische uitdaging in het gedrag van individuen aan de slag te gaan. Ten slotte zul je, op basis van peer feedback, reflecteren op je eigen gedrag in teamverband en concrete ideeën ontwikkelen om je eigen functioneren in toekomstige teams te verbeteren.

  • De Research clinic bereidt de student voor op het schrijven van het scriptievoorstel. De clinic geeft inzicht in soorten onderzoeksvragen en de eisen die daaraan worden gesteld. Er wordt een overzicht gegeven van onderzoeksstrategieën en de geschiktheid daarvan in relatie tot verschillende typen onderzoeksvragen. Verder worden verschillende vormen van dataverzameling en analysetechnieken - gerelateerd aan de onderzoeksstrategie - besproken. Studenten leren hoe ze de hun onderzoeksvraag kritisch kunnen bezien en kunnen onderbouwen waarom deze relevant is voor management/managers.

   Om typen dataverzameling en data-analyse nader te kunnen doornemen en er vertrouwd mee te raken, wordt de Research clinic georganiseerd in verschillende tracks die parallel lopen. Afhankelijk van de keuze voor thesisonderwerp en de precieze onderzoeksvraag worden de studenten opgedeeld in groepen. Deze tracks voorzien in hands-on oefeningen om studenten te helpen hun data adequaat te verzamelen en hun analyse autonoom uit te voeren. Het (goedgekeurde) scriptievoorstel is een voorwaarde om aan de scriptie te mogen beginnen.

  • Accounting wordt ook wel de taal van het bedrijfsleven genoemd, omdat het op grote schaal wordt gebruikt om alle soorten bedrijfsactiviteiten te beschrijven. Dit vak biedt een inleiding tot de grondbeginselen van accounting. We bespreken de verschillende manieren waarop financiële en niet-financiële informatie kan worden verzameld, en hoe deze informatie wordt meegedeeld aan degenen die beslissingen nemen. In het algemeen maken we een onderscheid tussen financial accounting en management accounting.

   Financiële accounting of boekhouding houdt zich bezig met de primaire financiële overzichten – balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht – en is in de eerste plaats bedoeld om investeerders en crediteuren te helpen beslissen waar en of ze hun geld moeten investeren. Hoe de jaarrekening wordt opgesteld en aan welke wetten en voorschriften de financiële verslaggeving moet voldoen, komt in dit deel van het vak aan de orde. Het bepalen van de informatiebehoefte, het ontwerpen van een boekhoudkundig informatiesysteem en het verstrekken van (financiële en niet-financiële) informatie zijn belangrijke stappen.

   Bij management accounting ligt de nadruk op het gebruik van boekhoudkundige informatie voor interne planning- en controledoeleinden. Het concurrentiesucces op lange termijn van elke organisatie is kritisch afhankelijk van (1) de kwaliteit van de boekhoudkundige informatie over haar producten, diensten, processen, leveranciers en klanten, (2) haar vermogen om rationeel te handelen op basis van die informatie, en (3) haar vermogen om haar werknemers te motiveren en haar prestaties te controleren in overeenstemming met die informatie. Onderwerpen in dit deel van het vak zijn onder andere kostenberekening terminologie, op activiteit gebaseerde kostprijsberekening, kosten-volume-winst analyse, budgettering en de besluitvorming.

  • De masterthesis inclusief het thesisvoorstel vormt het hart van het masterprogramma. De masterthesis vereist van studenten dat zij zelfstandig, individueel onderzoek doen in één van de functionele domeinen ('profielen') in de bedrijfskunde en hun inzichten relateren aan en verbinden met management. De thesis wordt opgevat als een bewijs van hun academisch denkniveau, vooral een bewijs van analytisch vakmanschap gecombineerd met probleemoplossend vermogen en kritische reflectie. Tijdens het thesistraject verdiepen PMiM-studenten zich in een vakgebied uit de bedrijfskunde. De thesis biedt studenten de kans om hun inzicht in een interessegebied te verdiepen, hun capaciteiten in analyse en probleemoplossing te trainen, hun vaardigheden in praktisch wetenschappelijk bedrijfskundig en managementonderzoek te verbeteren, en een persoonlijke richting te ontwikkelen.

   Door een onderzoeksonderwerp te kiezen in een bepaalde richting kunnen studenten aan een toekomstige werkgever laten zien waar hun interesse en expertise ligt. Het scriptietraject wordt beschouwd als de belangrijkste mogelijkheid om een focus aan te brengen in het programma en uitdrukking te geven aan iemands affiniteit met management-uitdagingen op een bedrijfskundig vakgebied. De onderwerpen die voor een thesis worden aangeboden, bestrijken de belangrijkste domeinen in de bedrijfskunde, zoals marketing, strategie, finance, supply chain, enz. Van PMiM-studenten wordt altijd verlangd dat ze de relevantie en implicaties voor het management in overweging nemen en uitvoerig bespreken.

   De titel van de thesis wordt vermeld op de cijferlijst. Daarom is het aan te raden een titel te kiezen die de interesse van de student weergeeft.  De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een begeleider en een meelezer. Voordat aan de scriptie begonnen wordt, moet een onderzoeksvoorstel (of: scriptievoorstel) worden opgesteld en goedgekeurd.

Bekijk de informatievideo

Parttime Master in Management
Parttime Master in Management  
Play video

Combinatie van fysiek en online

Het onderwijs van de Parttime Master in Management is een combinatie van college's op de campus (op vrijdagmiddag) en online componenten. Onderwijskundige Marijn van den Doel is nauw betrokken bij het programma van de master en vertelt op welke manier online studeren een waardevolle aanvulling is op fysieke colleges. Lees het interview met Marijn